Lịch sát hạch GP lái xe
Chọn: Tháng Năm
Ngày Thứ Kỳ sát hạch SL Trung tâm sát hạch Cơ sở đào tạo
1 6
2 7
3 CN
4 2
5 3 Ô tô 9102 150 Trường 5 MT(150-B)
6 4
7 5 Ô tô 9103 135 Hòa Cầm DTC(135-BC), Phục hồi GPLX
8 6 Mô tô 9052 440 Hòa Cầm STC(220-A1), MT(220-A1)
9 7 Ô tô 9104 113 Trường 5 DN5(43-BC), MAS(70-BC)
10 CN
11 2 Ô tô 9105 136 Hòa Cầm TCN(136-B)
12 3
13 4 Mô tô 9053 400 Trường 5 DN5(400-A1)
14 5
15 6 Ô tô 9106 196 Hòa Cầm STC(196-BCD)
16 7 Mô tô 9054 400 Hòa Cầm TCN(200-A1.2), 579(200-A1)
17 CN
18 2
19 3 Ô tô 9107 190 Hòa Cầm 579(190-BC)
20 4 Ô tô 9108 185 Trường 5 DN5(185-BC)
21 5 Mô tô 9055 400 Hòa Cầm KM(400-A1)
22 6
23 7 Ô tô 9109 Ô tô 9110 140 225 Hòa Cầm Trường 5 TCN(140-BCE), Phục hồi GPLX MT(150-B), DN5(75-BC)
24 CN
25 2 Mô tô 9056 330 Hòa Cầm DTC(180-A1), SV(150-A1)
26 3 Ô tô 9111 154 Hòa Cầm SV(115-B), DN5(39-DE)
27 4 Mô tô 9057 430 Hòa Cầm STC(250-A1.2), MT(180-A1.2)
28 5 Mô tô 9058 450 Trường 5 MAS(450-A1)
29 6
30 7 Ô tô 9112 Ô tô 9113 151 193 Hòa Cầm Trường 5 TCN(16-D), DTC(135-BC) MAS(193-BC)

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan