Lịch sát hạch GP lái xe
Chọn: Tháng Năm
Ngày Thứ Kỳ sát hạch SL Trung tâm sát hạch Cơ sở đào tạo
1 7
2 CN
3 2 Ôtô- 9048 104 Hòa Cầm DTC(104-B), Phục hồi GPLX
4 3
5 4
6 5
7 6 Ôtô- 9049 175 Hòa Cầm TCN(25-DE), 579(150-B)
8 7
9 CN
10 2 Ôtô- 9050 198 Trường 5 DN5(198-BC)
11 3 Ôtô- 9051 191 Hòa Cầm TCN(61-BC), STC(10-D), MT(120-B)
12 4 Mô tô- 9022 300 Hòa Cầm STC(180-A1), MT(120-A1.2)
13 5
14 6 Ôtô- 9052 160 Trường 5 STC(160-BC)
15 7 Ôtô- 9053 178 Hòa Cầm MAS(178-BC)
16 CN
17 2
18 3 Ôtô- 9054 220 Trường 5 SV(150-B), DN5(70-BC)
19 4 Ôtô- 9055 190 Hòa Cầm MAS(190-BC), Phục hồi GPLX
20 5 Mô tô- 9023 400 Hòa Cầm TCN(160-A1.2), STC(240-A1.2)
21 6
22 7
23 CN
24 2 Ôtô- 9056 180 Hòa Cầm STC(10-D), MT(170-B)
25 3
26 4 Ôtô- 9057 193 Trường 5 STC(193-BC)
27 5 Mô tô- 9024 450 Trường 5 DTC(150-A1), DN5(300-A1)
28 6 Ôtô- 9058 220 Hòa Cầm DTC(130-B), 579(90-BC)
29 7
30 CN

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan