Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT

Thứ bảy, 28 Tháng ba 2015 10:07 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Kế hoạch số 1618/KH-UBND ngày 06/3/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015, Ngày 27/3/2015, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Nội dung kế hoạch như sau:


 
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:


   1. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tiếp cận, sử dụng thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở; được giải đáp pháp luật, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của Nhà nước, góp phần giúp doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.


   2. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải trong cơ chế thị trường; nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp trong việc quản lý điều hành doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc quản lý điều hành nhân viên lái xe, nhân viên phục vụ trên xe của mình.


   3. Yêu cầu các chủ doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp hỗ trợ vận tải, đội ngũ lái, nhân viên phục vụ trên xe phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý các hoạt động vận tải đường bộ.


   II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:


   1. Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; một số nội dung mới của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 so với Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


   2. Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; một số nội dung mới của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT so với Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013.


   III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:


   1. Biên soạn nội dung và in sao gửi đến các đơn vị vận tải:


   - Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện.


   - Đơn vị tham gia phối hợp: Văn phòng Sở, Phòng Tài chính kế toán.


   - Thời gian thực hiện: Trước tháng 4/2015.


   2. Đăng tin trên Báo địa phương lộ trình cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe cho đơn vị vận tải đối với xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ); đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;


   - Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện.


   - Đơn vị tham gia phối hợp: Phòng Tài chính kế toán.


   - Thời gian thực hiện:


   + Đợt 1: Trước tháng 4/2015.


   + Đợt 2.: Trước tháng 12/2015.


   3. Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh vận tải trên trang Thông tin điện tử của Sở.


   - Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Khoa học và Công nghệ.


   - Đơn vị tham gia phối hợp: Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện.


   - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2015.


   4. Rà soát, đơn giản thủ tục hành chính; hướng dẫn, hỗ trợ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp về các thủ tục hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, các loại phù hiệu nhằm giảm thời gian đi lại giúp doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động.


   - Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở.


   - Đơn vị tham gia phối hợp: Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện.


   - Thời gian thực hiện: Trước tháng 4/2015.


   5. Tiếp nhận các yêu cầu giải đáp các vướng mắc về hoạt động kinh doanh vận tải cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền của Sở (bằng văn bản; thông qua mạng điện tử; trực tiếp hoặc thông qua điện thoại…). Tổng hợp các kiến nghị liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải để tham mưu báo cáo UBND thành phố, Bộ Giao thông vận tải, Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật mới.


   - Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện.


   - Đơn vị tham gia phối hợp: Thanh tra Sở.


   - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2015.


   6. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải, kiểm tra, xử lý vi phạm về hành vi xếp hàng lên xe, xe chở quá tải trọng cho phép, tổ chức tuyên truyền các quy định mới của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải.


   - Đơn vị chủ trì thực hiện: Thanh tra Sở.


   - Đơn vị tham gia phối hợp: Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện.


   - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2015.


   7. Tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động vận tải, tuyên truyền, giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp vận tải về thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.


   - Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện.


   - Đơn vị tham gia phối hợp: Văn phòng Sở, Trung tâm ĐKXCG Đà Nẵng, Thanh tra Sở.


   - Thời gian thực hiện: Tháng 01/2016.


   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


   Các phòng, đơn vị căn cứ nhiệm vụ cụ thể được phân công chủ động tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Giám đốc Sở (qua phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện) trước ngày 31/12/2015 để tổng hợp Báo cáo Bộ Giao thông vận tải.


Nguyễn Thanh Sơn


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan