Tin Chất Lượng Công Trình

Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 đoạn Km10+290,04 – Km20+005,30; hạng mục Giao thông và thoát nước

Thứ bảy, 16 Tháng mười một 2019 09:21 PDF.  Array In Array  Email

   Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4467/SGTVT-QLCL ngày 08/10/2019 và Tờ trình số 277/TTr-BCTGT ngày 30/09/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. UBND thành phố đã có Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 đoạn Km10+290,04 – Km20+005,30; hạng mục Giao thông và thoát nước với giá trị dự toán xây dựng làm tròn 75,907 tỷ.


   Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông chịu trách nhiệm:


   - Tổ chức, quản lý thực hiện hạng mục công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả và lập đầy đủ các thủ tục xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành.


   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai theo đúng các nội dung lưu ý tại mục 4, phần IV Công văn số 4467/SGTVT-QLCL ngày 08/10/2019 của Sở Giao thông Vận tải.


   Giao trách nhiệm cho các Sở: Kế hoạch và Đầu tư. Tài chính, Xây dựng. Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải và Kho bạc Nhà nước theo dõi, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


P. QLCL

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4467/SGTVT-QLCL ngày 08/10/2019 và Tờ trình số 277/TTr-BCTGT ngày 30/09/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. UBND thành phố đã có Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Công trình Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 đoạn Km10+290,04 – Km20+005,30; hạng mục Giao thông và thoát nước với giá trị dự toán xây dựng làm tròn 75,907 tỷ.

          Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông chịu trách nhiệm:

          - Tổ chức, quản lý thực hiện hạng mục công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả và lập đầy đủ các thủ tục xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành.

          - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai theo đúng các nội dung lưu ý tại mục 4, phần IV Công văn số 4467/SGTVT-QLCL ngày 08/10/2019 của Sở Giao thông Vận tải.

          Giao trách nhiệm cho các Sở: Kế hoạch và Đầu tư. Tài chính, Xây dựng. Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải và Kho bạc Nhà nước theo dõi, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan