Tin Chất Lượng Công Trình

Chính phủ ban hành Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ tư, 12 Tháng tư 2017 11:31 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 05/4/2017, Chính Phủ đã ký ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


   Theo đó Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản như sau:


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 8;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5 và bổ sung Khoản 8 vào Điều 10;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 13;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 15;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 Điều 17;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 21;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 25;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 26;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 và bổ sung Khoản 9, Khoản 10 vào Điều 30


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 47


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 48;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 49;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 50;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 51;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 54;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 57;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 66;


   • Bổ sung Điều 66a vào sau Điều 66;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 74;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 75;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 76;


   Đồng thời Nghị định cũng bãi bỏ các quy định tại Khoản 6,7 Điều 34; Khoản 3 Điều 69 và phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Bãi bỏ quy định tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2017 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.


   Nghị định 42/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.


   Nội dung chi tiết Nghị định 42/2017/NĐ-CP xem tại đây.


PHÒNG QLCL CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan