TIN NỔI BẬT

Thông báo Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Giao thông vận tải

Thứ tư, 30 Tháng năm 2018 17:13 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 – 2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 05/02/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành rà soát và xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin giải quyết các thủ tục hành chính và kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia và dự kiến bắt đầu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ từ ngày 01/7/2018.


   Địa chỉ dịch vụ công trực tuyến của bộ giao thông vận tải: http://qlvt.mt.gov.vn.


   Địa chỉ Cổng thông tin một của quốc gia: https://vnsw.gov.vn.


   Danh mục thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải tham gia Cơ chế một cửa quốc gia gồm:

 

STT Tên Thủ tục hành chính Dự kiến lộ trình thực hiện
1 Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam Tháng 7/2018
2 Cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam do hết hạn Tháng 7/2018
3 Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam do hư hỏng Tháng 7/2018
4 Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt – Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam do mất mát Tháng 7/2018
5 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) Tháng 7/2018
6 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) do hết hạn Tháng 7/2018
7 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) do hư hỏng Tháng 7/2018
8 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) do mất mát Tháng 7/2018
9 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào Tháng 7/2018
10 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào do hết hạn Tháng 7/2018
11 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào do hư hỏng Tháng 7/2018
12 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào do mất mát Tháng 7/2018
13 Chấp thuận đăng ký khai thác vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào Tháng 7/2018
14 Chấp thuận bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào Tháng 7/2018
15 Chấp thuận thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào Tháng 7/2018
16 Chấp thuận ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào Tháng 7/2018
17 Chấp thuận điều chỉnh tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào Tháng 7/2018
18 Gia hạn GIấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Tháng 7/2018
19 Cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia Tháng 7/2018
20 Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Campuchia do hết hạn Tháng 7/2018
21 Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Campuchia do hư hỏng Tháng 7/2018
22 Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Campuchia do mất mát Tháng 7/2018
23 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia đối với phương tiện thương mại. Tháng 7/2018
24 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thương mại do hết hạn Tháng 7/2018
25 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thương mại do hư hỏng Tháng 7/2018
26 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thương mại do mất mát Tháng 7/2018
27 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia cho phương tiện phi thương mại Tháng 7/2018
28 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia cho phương tiện phi thương mại do hư hỏng Tháng 7/2018
29 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia cho phương tiện phi thương mại do mất mát Tháng 7/2018
30 Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia Tháng 7/2018
31 Bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia Tháng 7/2018
32 Thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia Tháng 7/2018
33 Ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia Tháng 7/2018
34 Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia Tháng 7/2018
35 Gia hạn giấy phép liên vận và thời gian lưu hành đối với phương tiện của Campuchia lưu trú tại Việt Nam Tháng 7/2018
36 Cấp Giấy phép vận tải cho xe công vụ Tháng 7/2018
37 Cấp Giấy phép vận tải loại A, E; loại B, C, F, G lần đầu trong năm Tháng 7/2018
38 Cấp lại Giất phép vận tải loại A, E do hết hạn Tháng 7/2018
39 Cấp lại Giấy phép vận tải loại B, C, F, G do hết hạn Tháng 7/2018
40 Cấp Giấy phép vận tải loại B, C, F, G lần thứ hai trở đi trong năm Tháng 7/2018
41 Cấp lại Giấy phép vận tải loại A, D, E do hư hỏng, mất mát Tháng 7/2018
42 Cấp Giấy giới thiệu cấp giấy phép loại vận tải loại D đối với phương tiện của Việt Nam Tháng 7/2018
43 Cấp Giấy phép vận tải loại D đối với phương tiện vận tải của Trung Quốc Tháng 7/2018
44 Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam – Trung Quốc Tháng 7/2018
45 Chấp thuận bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc Tháng 7/2018
46 Chấp thuận thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc Tháng 7/2018
47 Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc Tháng 7/2018
48 Cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại Tháng 8/2018
49 Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại do hết hạn Tháng 8/2018
50 Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại do hư hỏng Tháng 8/2018
51 Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại do mất mát Tháng 8/2018
52 Cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại Tháng 8/2018
53 Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại do hết hạn Tháng 8/2018
54 Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại do hư hỏng Tháng 8/2018
55 Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại do mất mát Tháng 8/2018
56 Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam – Lào - Campuchia Tháng 8/2018
57 Gia hạn Giấy phép liên vận CLV đối với phương tiện của Lào, Campuchia tại Việt Nam Tháng 8/2018
58 Cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế GMS Tháng 9/2018
59 Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế GMS do hết hạn Tháng 9/2018
60 Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế GMS do bị mất Tháng 9/2018
61 Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS cho phương tiện (của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế) Tháng 9/2018
62 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS cho phương tiện (của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế) do hết hạn Tháng 9/2018
63 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS cho phương tiện (của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế) do hư hỏng Tháng 9/2018
64 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS cho phương tiện (của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế) do mất mát Tháng 9/2018
65 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS và thời giai lưu hành cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS tại Việt Nam Tháng 9/2018

SỞ GTVT thành phố Đà Nẵng


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia