Tin Tức Sự Kiện

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Thứ sáu, 12 Tháng giêng 2018 08:46 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính đã ban hành Hệ thống Mục lục NSNN kèm theo tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 và Công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30 tháng 5 năm 2017 về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN. Theo đó:


   - Đối với năm ngân sách 2017: Thông tư số 324/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành áp dụng đối với Bảng chuyển đổi từ công năng chính của dự án đầu tư của ngành, lĩnh vực đầu tư công theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg và lĩnh vực chi NSNN theo Luật NSNN số 83/2015/QH13 sang mã số nhiệm vụ chi áp dụng cho năm ngân sách 2017. Các nội dung còn lại vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện về Hệ thống Mục lục NSNN.


   - Từ năm ngân sách 2018 trở đi: Thông tư số 324/2016/TT-BTC có hiệu lực toàn bộ và thay thế Hệ thống Mục lục NSNN ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện.


   Ví dụ một số thay đổi khi hạch toán Khoản từ năm ngân sách 2018 như sau:

BangThayDoiKhiHachToanKhoan
Kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC


P. TCKT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan