Thông tin ngành

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác Dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” của Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng

Thứ bảy, 08 Tháng mười 2016 10:46 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Quyết định số 2108-QĐ/TU, ngày 05/9/2016 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án “Tăng cường công tác Dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và Công văn số 175-CV/BDVTU ngày 15/9/2016 của Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng “về việc triển khai thực hiện Đề án nêu trên. Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác Dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” của ngành Giao thông vận tải thành phố như sau:


   I. QUAN ĐIỂM


   1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền đối với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện công tác dân vận để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.


   2. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt công tác dân vận nhằm phát huy dân chủ, quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động tạo đồng thuận cao và phát huy được ý thức, trách nhiệm và sức mạnh của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.


   3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hàng năm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở phải xác định cụ thể các công việc, nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức công tác dân vận đối với công việc, nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ chính trị của ngành; thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động (NLĐ) xác định đây là một trong những tiêu chí thi đua đánh giá công chức, viên chức và người lao động hàng năm.


   II. MỤC TIÊU


   1. Mục tiêu tổng quát


   - Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền trong việc phát huy vai trò, hiệu quả của công tác dân vận chính quyền. Mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc và không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện công tác dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; gương mẫu, trọng dân, hiểu dân, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nói chung và của ngành Giao thông vận tải nói riêng.


   - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở nâng cao năng lực quản lý, điều hành, nắm bắt, giải quyết đúng, kịp thời các công việc có liên quan đến quyền và lợi ích người lao động; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động có đủ năng lực, phẩm chất, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Đổi mới phương thức hoạt động của các đơn vị theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, khắc phục những biểu hiện thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền hà đối với nhân dân và các tổ chức; ngăn chặn, xử lý nghiêm thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm với nhân dân.


   2. Mục tiêu cụ thể


   - 100% các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác dân vận chính quyền tổng thể giai đoạn 2015-2020 và cụ thể hóa nhiệm vụ hàng năm; định kỳ hàng năm kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện.


   - Đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở bộ phận trực tiếp liên quan đến nhân dân, các công chức, viên chức và người lao động theo dõi công tác dân vận từ các các phòng, ban chuyên môn đến các đơn vị trực thuộc thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.


   - Hàng năm mỗi đơn vị thực hiện ít nhất một mô hình dân vận khéo (có kế hoạch lồng ghép trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm; thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả).


   - 100% các đơn vị tham gia thông tin điện tử để cung cấp thông tin cơ bản về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, văn bản pháp luật của nhà nước, các quy định và hoạt động dân vận của đơn vị.


   - Đến năm 2020, sự hài lòng của nhân dân và các tổ chức về tinh thần, thái độ, trách nhiệm, thời gian, chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải đạt được mức độ hài lòng từ 90% trở lên, đặc biệt tại Cơ quan Sở phấn đấu đạt được sự tín nhiệm của tổ chức, công dân trên 95%.


   III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP


   1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Sở về công tác dân vận.


   - Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đơn vị về ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong tình hình hiện nay. Chú trọng các hoạt động trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận trong các đơn vị thuộc Sở. Tham gia hội thi về dân vận khéo, biểu dương các điển hình dân vận khéo.


   - Tiếp tục cụ thể hoá thực hiện Chỉ thị số 16/2000/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 2108-QĐ/TU, ngày 05/9/2016 của Thành ủy thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án “Tăng cường công tác Dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và Công văn số 175-CV/BDVTU ngày 15/9/2016 của Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố”.


   - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền.


   2. Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị giáo dục; nâng cao tinh thần trách nhiệm phục phụ người học, nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


   - Quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức và người lao động để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện. Tiếp thu ý kiến phê bình góp ý của nhân dân về công tác quản lý, điều hành, thái độ và phong cách làm việc của công chức, viên chức và người lao động. Công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chế độ, chính sách, pháp luật và công tác tiếp dân phải có chương trình công tác cụ thể.


   - Thường xuyên giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động gương mẫu trước nhân dân; bồi dưỡng tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phương pháp, kỹ năng về công tác dân vận cho đội ngũ công chức, viên chức tại các đơn vị. Đổi mới lề lối làm việc, thái độ, phong cách phục vụ nhân dân: phải trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nói dân hiểu, làm dân tin.


   - Bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, uy tín làm ở bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân. Chấn chỉnh và sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, khoa học.


   3. Kịp thời nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành các chính sách phục vụ cho công chức, viên chức, NLĐ; tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ chính trị của ngành


   - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở kịp thời nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước, của thành phố; Tham mưu đề xuất, ban hành thực hiện cơ chế, chính sách hiệu quả, thiết thực, thúc đẩy sự phát triển của ngành Giao thông vận tải, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người phát huy quyền làm chủ.


   - Trong quá trình nghiên cứu, tham mưu các chế độ chính sách, chú trọng việc tổ chức lấy ý kiến của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và các ngành liên quan;


   - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các phòng, ban, đơn vị cần xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng. Huy động sức dân, trách nhiệm của nhân dân, phát huy kinh nghiệm, sáng kiến của nhân dân trong bàn bạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.


   4. Công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành


   - Các phòng, ban, đơn vị phải công khai, minh bạch về: chủ trương, chính sách, các khoản thu chi từ ngân sách và các nguồn khác (nếu có); quy chế làm việc của cơ quan; thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp tổ chức công dân; phân công công việc và trách nhiệm của người đứng đầu; về chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm hành chính.


   - Hàng năm, tiếp tục củng cố, kiện toàn phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận, bố trí người theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở.


   5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ


   - Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách hành chính, thủ tục hành chính. Chỉnh đốn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục rà soát cải cách thủ tục hành chính đảm bảo các quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực cho sự phát triển của ngành: Rà soát, huỷ bỏ các quy định không còn phù hợp, nâng cao hiệu quả cơ chế “Một cửa”. Duy trì thực hiện việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, hồ sơ, mức phí, lệ phí, thời gian giải quyết cho từng loại công việc.


   - Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở các đơn vị cơ sở.


   6. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân. Giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề liên quan đến quyền lợi của công chức, viên chức, người lao động và người dân.


   - Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp công dân; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.


   - Thủ trưởng các đơn vị chú trọng quản lý, rèn luyện công chức, viên chức, người lao động giữ gìn phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tác phong ứng xử khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân.


   - Tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của Ngành.


   7. Công tác phối hợp


   Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền. Đẩy mạnh hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, vận động, tập hợp nhân dân nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.


   8. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân


   Tăng cường công tác Thanh tra các đơn vị cơ sở để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho nhân dân. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, các đơn vị và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.


   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


   - Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện giai đoạn 2016-2020; hằng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền sát thực tiễn, nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân vận theo quy định về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo thành phố.


   - Lấy hiệu quả công tác dân vận chính quyền là một trong các tiêu chí để: Đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và từng công chức, viên chức và người lao động hàng năm và theo các đợt thi đua; đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng của tập thể, cá nhân các đơn vị.


   Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác Dân vận trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị để cụ thể hóa các nội dung trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.


Huỳnh Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan