Thông tin ngành

Kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

Thứ năm, 18 Tháng tám 2016 08:04 PDF.  Array In Array  Email

   Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông Công chính, Quyết định số 3970/QĐ-UBND, ngày 21/5/2008 về việc đổi tên Sở Giao thông Công chính thành Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.


   Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp lần thứ 4 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và năm 2013.


   Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.


   Xét đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng Quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng gồm các thành viên như sau:


      1. Ông: Lê Văn Trung, Giám Đốc Sở - Chủ tịch


      2. Ông: Nguyễn Đăng Huy, Phó giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải thành phố Đà nẵng - Phó chủ tịch


      3. Các Ông Phó giám đốc Sở - Uỷ viên


      4. Ông: Lê Văn Dũng, Bí thư Đoàn Thanh CSHCM Sở, Trưởng phòng Quản lý Chất lương công trình giao thông - Uỷ viên


      5. Ông: Lê Thành Hưng, Chánh văn phòng- Uỷ viên


      6. Ông: Trần Văn Khánh, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư - Uỷ viên


      7. Ông: Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Thanh tra Sở - Uỷ viên


      8. Ông: Nguyễn Châu An, Trưởng phòng QL VT, PT, NL - Uỷ viên


      9. Bà: Nguyễn Thị Minh Phương, Trưởng phòng TCKT - Uỷ viên


      10. Ông: Huỳnh Ngọc Thuần, Phó chánh Văn phòng - UV T/trực


      11. Bà: Phạm Thị Thu Hà, Phó chánh Văn phòng - UV kiêm TK


      12. Mời 02 Cụm trưởng Cụm thi đua thuộc Sở - Uỷ viên


   Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng:


      a) Chức năng


   Giúp Giám đốc Sở thống nhất quản lý công tác Thi đua khen thưởng của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.


      b) Nhiệm vụ


         - Hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở phát động các đợt thi đua, đăng ký giao ước thi đua hàng năm, đăng ký các công trình, sản phẩm mới; Xét duyệt, khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng các đơn vị, tập thể, cá nhân thuộc ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.


         - Tổ chức kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở để đánh giá, nhận xét kết quả trong các phong trào thi đua, nhằm phát huy, khen thưởng kịp thời những thành tích xuất sắc có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Giao thông vận tải thành phố không ngừng phát triển;


         - Định hướng hoạt động các phong trào thi đua toàn ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng; rà soát những nội dung, chương trình công tác về thi đua khen thưởng của Sở Giao thông vận tải.

Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan