Thông tin ngành

Triển khai Thông báo kết luận số 99/TB-TU của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về Chỉ đạo thực hiện QCDC

Thứ năm, 04 Tháng tám 2016 13:40 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Thông báo kết luận số 99-TB/TU ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Thành ủy về việc Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở ý kiến Chỉ đạo của Ban chỉ đạo thành phố; Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Sở Giao thông vận tải yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2016 như sau:


   1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành GTVT thành phố thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.


   - Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; Quy định số 5946-QĐ/TU ngày 13/9/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị; Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Công văn 188-CV/TU gắn với tuyên tuyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CT/TU ngày 16/5/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành phố lần thứ VIII và ngành GTVT thành phố chúng ta quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GTVT lần thứ XIV.


   - Lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên phối hợp với Công đoàn và các tổ chức đoàn thể quần chúng không ngừng quán triệt, nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là làm rõ nội dung làm chủ tập thể cụ thể ở đơn vị để công chức, viên chức và người lao động hiểu và sử dụng đúng quyền của mình theo Quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời quán triệt quan điểm phát huy dân chủ phải đi đôi với duy trì kỷ cương, trật tự hành chính, kỷ luật lao động; việc phát huy dân chủ phải gắn liền với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.


   2. Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên luôn lắng nghe và phản ảnh đầy đủ những kiến nghị chính đáng của công chức, viên chức; phòng ngừa và xử lý những biểu hiện lợi dụng dân chủ, không thực hiện nghiêm quy định của Pháp luật.


   - Vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện phong trào thi đua yêu nước, chấp hành và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục triển khai tốt năm văn hóa văn minh đô thị và triển khai chương trình “4 an” do Thành ủy triển khai đó là: An ninh trật tự - An toàn giao thông - An toàn thực phẩm và An sinh xã hội nhằm mục đích góp phần tạo dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố an bình.


   3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay; xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại các đơn vị trực thuộc, nhằm phát huy quyền giám sát các hoạt động tại đơn vị mình.


   - Tiếp tục nâng cao chất lượng việc thực hiện QCDC ở cơ sở; những đơn vị chưa triển khai thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở Sở GTVT tại Công văn số 169-CV/BCĐ ngày 11/8/2015, khẩn trương triển khai thực hiện kiện toàn BCĐ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực thực hiện QCDC ở đơn vị, Ban chỉ đạo đơn vị phân công các thành viên phụ trách từng lĩnh vực công tác cụ thể; Chỉ đạo thực hiện tốt QCDC trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị.


   - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban chỉ đạo hướng dẫn và tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện để kịp thời chấn chỉnh, giúp đỡ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt QCDC ở cở sở trong toàn ngành.


   4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân, đồng thời qua đó tuyên truyền, giải thích chính sách pháp luật của Nhà nước với nhân dân, công khai quy chế và lịch tiếp công dân; bố trí hòm thư góp ý tại đơn vị ở địa điểm thích hợp; thường xuyên mở hòm thư góp ý, ghi biên bản khi mở hòm thư định kỳ theo quy định; các đơn vị phải công khai địa chỉ email (thư điện tử) và website của đơn vị bằng các hình thức các nhau để công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân tham gia, phản ánh, góp ý đối với các lĩnh vực mà đơn vị mình quản lý; kịp thời có thông tin phản hồi nhằm đáp ứng nguyện vọng, yêu cầu của tổ chức và cá nhân trong thời gian đến.


   - Giải quyết kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, CCVC và người lao động; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tạo sự đồng thuận và đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và mục tiêu, chương trình công tác của đơn vị và trong toàn ngành.


   5. Chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh (2016-2020). Quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác, các đề tài khoa học, các nhiệm vụ trọng tâm, các công trình trọng điểm, đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao. Chuẩn bị tốt việc triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2017).


Huỳnh Ngọc Thuần


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan