Thông tin ngành

Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT

Thứ sáu, 01 Tháng tư 2016 08:43 Array In Array

   Để đảm bảo triển khai thực hiện đúng thời hạn có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 đối với những nội dung quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014. Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng thông báo như sau:


   I. Quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014


   1. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định:


   Quy định tại khoản 4 Điều 15: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định từ 300 ki lô mét trở lên phải có số lượng phương tiện tối thiểu như sau:


   Điểm a quy định: Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương: Từ 20 xe trở lên;


   Điểm b quy định: Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại: Từ 10 xe trở lên; riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ: Từ 05 xe trở lên.


   2. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt:


   Quy định tại khoản 4 Điều 16: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt phải có số lượng phương tiện tối thiểu như sau:


   a) Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương: Từ 20 xe trở lên;


   b) Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại: Từ 10 xe trở lên; riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ: Từ 05 xe trở lên.


   3. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi: Quy định từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, xe taxi phải có thiết bị in hóa đơn kết nối với đồng hồ tính tiền trên xe; lái xe phải in hóa đơn tính tiền và trả cho hành khách.


   4. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải theo hợp đồng, khách du lịch: Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, khách du lịch phải xây dựng và thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.


   5. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa:


   - Quy định tại điểm c khoản 4 Điều 11: c) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn phải được gắn phù hiệu theo quy định:


   - Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, đơn vị kinh doanh vận tải vận tải hàng hóa bằng xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên phải xây dựng và thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.


   - Quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, đơn vị kinh doanh vận tải vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành theo quy định.


   - Quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn phải được cấp Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.


   6. Đối với đơn vị kinh doanh bến xe hàng: Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, Đơn vị kinh doanh bến xe hàng phải xây dựng và thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.


   II. Quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014


   1. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định:


   - Quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 4. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, khoang chở hành lý của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải được chia thành các ngăn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để hành lý không bị xê dịch, đảm bảo an toàn của xe trong quá trình vận chuyển.


   - Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 66. Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 đối với phù hiệu ”XE CHẠY TUYẾN CỐ ĐỊNH” phải được cấp lại phù hiệu mới theo quy định.


   2. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải theo hợp đồng, khách du lịch: Quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 4: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, khoang chở hành lý của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch phải được chia thành các ngăn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để hành lý không bị xê dịch, đảm bảo an toàn của xe trong quá trình vận chuyển.


   3. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt:


   - Quy định tại khoản 7 Điều 31: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã có số lượng phương tiện tối thiểu đáp ứng được theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô mới được tham gia kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.


   - Quy định tại điểm e khoản 3 Điều 66. phù hiệu ”XE BUÝT” được thực hiện theo lộ trình quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô.


   4. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi: Quy định tại khoản 4 Điều 37: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, đối với xe taxi phải có đồng hồ tính tiền cước đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm định và kẹp chì. Xe phải có thiết bị in hóa đơn kết nối với đồng hồ tính tiền cước.


   5. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa:


   - Quy định tại khoản 2 Điều 50 (Quy định về đối tượng đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp phải có Giấy phép kinh doanh): Lộ trình thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cụ thể: (Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016, đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô).


   - Quy định tại điểm e khoản 3 Điều 66. phù hiệu ”XE TẢI” được thực hiện theo lộ trình quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô.


   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đề nghị:


   - Các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, quan tâm phối hợp đưa vào nội dung tuyên truyền nhằm đảm bảo thực thi pháp luật theo đúng quy định.


   - Thủ trưởng các đơn vị quản lý và khai thác bến xe; thủ trưởng các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô, các chuyên viên theo dõi, cán bộ phụ trách vận tải, chủ động nghiên cứu để áp dụng đúng quy định.


QLVT&PT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: