Thông tin báo chí

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 01 Tháng bảy 2015 17:31 Array In Array

1. Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.


2. Công văn 593/SGTVT-VP ngày 7/02/2018.


3. Công văn 2363/SGTVT-VP ngày 12/5/2017.


VPS