Năm văn hoá, văn minh đô thị

Ngành Giao thông vận tải: Hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”

Thứ năm, 23 Tháng tư 2015 16:40 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/NĐ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 11 về việc chọn chủ đề “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2015”; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của UBND thành phố về tồ chức triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; Kế hoạch số 2563/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố phát động phong trào thi đua hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng.


   Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng như sau:


   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


      1. Mục đích


         - Tạo khí thế sôi nổi trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động của ngành Giao thông vận tải; ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt “Năm văn hóa văn minh đô thị 2015”.


         - Thông qua các hoạt động của phong trào thi đua, không ngừng nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, trình độ năng lực chuyên môn; rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống của công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tình thần chủ động, tích cực, sáng tạo, tận tụy của công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong văn hóa công sở.


        - Đoàn kết, thi đua thực hiện tốt Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2015”, góp phần vào sự thành công của “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.


      2. Yêu cầu


         - Gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng phòng,ban, đơn vị; đảm bảo sự thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng phòng,ban, đơn vị; không phô trương hình thức, lãng phí; có sức lan tỏa, thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia, thực hiện.


         - Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua này với phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo với cuộc vận động xây dựng Người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; cuộc vận động học tập tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015: Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; gắn với thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ thành ủy về “5 xây, 3 chống” trong “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” của thành phố.


         - Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; khen thưởng trên cơ sở kết quả, thành tích phong trào thi đua.


   II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG


      1. Khẩu hiệu thi đua:
Công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hành động vì văn hóa, văn minh đô thị”.


      2. Nội dung thi đua


         a) Tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt và công tác tuyên truyền vận động, tạo nên sự đồng thuận xã hội mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức đều được quán triệt nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô thị 2015”, hưởng ứng thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của thành phố về “Năm văn hóa văn minh đô thị 2015”, xem đây là niềm tự hào, là trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải đối với thành phố Đà Nẵng thân yêu.


         b) Tự giác tham gia và tuyên truyền vận động gia đình, người thân và các tầng lớp nhân dân đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh môi trường... Trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả các mô hình: “Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông”, “Khu dân cư thân thiện với môi trường”; “Tuyến đường văn minh đô thị”…Tất cả phấn đấu tạo thành ý thức tự giác và nếp sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng.


         c) Công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải phải là người gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa công cộng và hành vi ứng xử có văn hóa trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời vận động gia đình, người thân và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Phấn đấu xây dựng bản thân là một người thân thiện, chân thành, hiếu khách; là người nhiệt tình, tận tụy và sáng tạo trong lao động, công tác và học tập; là người sống vì tập thể, vì mọi người, tôn trọng của công; là người lịch thiệp từ lời nói đến cử chỉ, hành động; biết nói lời “xin lỗi” và “cảm ơn” đúng lúc…


         d) Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát huy sáng kiến trong công chức, viên chức, người lao động cơ quan thông qua việc thường xuyên đổi mới, liên tục sáng tạo, có nhiều sáng kiến, giải pháp, đề xuất có hiệu quả nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu tất cả nhiệm vụ được giao.


         đ) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của cơ quan, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ trong hoạt động công vụ cũng như trong tiếp xúc, giải quyết nhu cầu của tổ chức, công dân. Thường xuyên rèn luyện kỹ năng và tính chuyên nghiệp của từng công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao hiệu quả của từng cá nhân. Đăng ký và thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU với các nội dung “5 xây”, “3 chống” sát với công việc nhằm tạo tạo sự chuyển biến rõ nét trong năm 2015.


         e) Tập trung đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thành phố trong quá trình thực thi công vụ, đặc biệt là trong giao dịch hành chính với công dân, tổ chức.


      3. Thời gian thi đua


      Thời gian phát động phong trào thi đua bắt đầu từ tháng 4/2015 đến 31/12/2015.


         a. Tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua tại các phòng,ban, đơn vị ngành Giao thông vận tải trong tháng 4/2015.


         b. Thực hiện việc tổng kết phong trào thành các đợt cao điểm sau:


            - Đợt 1: Vào dịp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của các phòng,ban, đơn vị.


            - Đợt 2: Vào dịp tổng kết đánh giá cuối năm 2015 của các phòng,ban, đơn vị.


   III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA


      1. Nội dung nêu tại điểm a, khoản 2, Mục II


         - Tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 12/01/2015 của UBND thành phố về tổ chức triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” do cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức.


         - Tham gia tuyên truyền vận động mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của thành phố về “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.


      2. Nội dung nêu tại điểm b, khoản 2, mục II


         - Không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.


         - Bản thân và gia đình không có người mắc các tệ nạn xã hội.


         - Tham gia tích cực hoạt động mô hình: “Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông”, “Khu dân cư thân thiện với môi trường”; “Tuyến đường văn minh đô thị”…tại nơi cư trú.


      3. Nội dung nêu tại điểm c, khoản 2, mục II


         - Gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa công cộng và hành vi ứng xử có văn hóa trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời vận động gia đình, người thân và các tầng lớp nhân dân thực hiện.


         - Thân thiện trong giao tiếp, có trách nhiệm, chuyên nghiệp trong việc giải quyết công việc với công dân, tổ chức; sẵn sàng nói lời “xin lỗi” và “cảm ơn”.


         - Trong quan hệ đồng nghiệp có lối ứng xử tôn trọng, phối hợp tốt trong công việc, giúp đỡ, quan tâm lẫn nhau.


         - Tiết kiệm và có trách nhiệm với tài sản công.


      4. Nội dung nêu tại điểm d, khoản 2, mục II


         - Có giải pháp công tác, sáng kiến, ý tưởng tại hội đồng Khoa học cấp cơ sở.


         - Sử dụng hiệu qủa các phần mềm làm việc tại cơ quan; có nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.


      5. Nội dung nêu tại điểm đ, khoản 2, mục II


         - Tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác đề ra theo định kỳ quy định; hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm được giao cho các tập thể, cá nhân năm 2015.


         - Đảm bảo hiệu quả thời gian làm việc; trong thực hiện nhiệm vụ hạn chế thấp nhất việc bị phê bình, nhắc nhở nhiều lần (02 lần trở lên) cho một loại công việc; không có vi phạm phải xem xét xử lý kỷ luật.


        - Có đăng ký và thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU với các nội dung “5 xây”, “3 chống”. Nội dung đăng ký cụ thể, sát thực phù hợp với công việc được giao, có chỉ tiêu phấn đấu hoặc sản phẩm cụ thể, có theo dõi đánh giá kết quả định kỳ theo quy định.


      6. Nội dung nêu tại điểm e, khoản 2, mục II


         - Thực hiện tốt các quy định về văn hóa, văn minh công sở; văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức theo quy định.


         - Không có hồ sơ, công việc trễ hẹn, không gây trở ngại, phiền hà với tổ chức, công dân. Không có biểu hiện, phản ánh không tốt đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.


   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


      1. Thủ trưởng các phòng,ban, đơn vị trực thuộc ngành Giao thông vận tải phối hợp Chủ tịch Công đoàn các cơ sở tổ chức triển khai, phát động phong trào thi đua theo Kế hoạch này tại phòng,ban, đơn vị mình.


      2. Cơ quan Sở, các cụm thi đua các đơn vị trực thuộc đưa nội dung thi đua hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” vào tiêu chí đánh giá thi đua của Cơ quan Sở, các cụm thi đua trong toàn ngành năm 2015.


     3. Các phòng, ban, đơn vị hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký thi đua và hình thức khen thưởng; trong đó chú trọng, quan tâm đến việc xây dựng điển hình tiên tiến và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp trong các đợt sơ kết 06 tháng, tổng kết năm của phòng, ban, đơn vị; theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả phong trào thi đua tại phòng, ban, đơn vị mình.


      4. Từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng phong trào thi đua và thực hiện tốt các nội dung phát động phong trào thi đua.


      5. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị phát huy trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu tổ chức triển khai, thực hiện tốt nội dung của Kế hoạch này đảm bảo thiết thực, hiệu quả.


      6. Giao Văn phòng Sở:


         - Xây dựng mẫu đăng ký thi đua và hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện.


         - Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện; báo cáo Lãnh đạo Sở những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.


   Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện


Hồ Quang Vinh


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan