Năm văn hoá, văn minh đô thị

Kế hoạch tổ chức triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” của Sở Giao thông vận tải

Thứ tư, 28 Tháng giêng 2015 16:56 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/NĐ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 11 về việc chọn chủ đề “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2015”; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của UBND thành phố về tồ chức triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; trên cơ sở phê duyệt dự thảo Kế hoạch triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng của UBND thành phố tại Công văn số 639/UBND-VX ngày 24/01/2015.


   Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” của ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng như sau:


 
  I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU


   1. Tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức, ý thức và quán triệt rõ trách nhiệm thực thi công vụ; gắn trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trong ngành đối với các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Gắn việc thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” với Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa IX về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX “Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố có môi trường đô thị văn minh và giàu tính nhân văn, có thiên nhiên trong lành và có đời sống văn hóa cao, làm giàu bằng kinh tế tri thức; một trong những thành phố hài hòa, thân thiện, an bình; một thành phố hấp dẫn và đáng sống”.


   2. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý trật tự đô thị, quản lý vỉa hè, lòng đường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm mạnh tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.


  
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN


   Triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” trong ngành Giao thông vận tải với các nội dung chủ yếu:


   1. Quán triệt, tăng cường vai trò của tổ chức, cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.


   2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015.


   3. Tăng cường đầu tư xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị.


   4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về tổ chức giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.


   5. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự vận tải, trật tự an toàn giao thông, trật tự vỉa hè.


  
III. CÁC GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ CHÍNH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN


   Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, các phòng, ban, đơn vị trong toàn ngành cần tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể như sau:


   1. Quán triệt, tăng cường vai trò của tổ chức, cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”:


   a) Các tổ chức, cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhận thức sâu sắc về chủ trương thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện thường xuyên, lâu dài; bên cạnh công tác chỉ đạo, lãnh đạo phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở và kịp thời chấn chỉnh các sai phạm.


   b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” được giao; cần phân công và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; triển khai cơ chế đôn đốc, kiểm tra thực hiện và báo cáo đúng quy định; thực hiện nghiêm Chỉ thị 29-CT-TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng trong tình hình mới; phối hợp Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động phong trào CBCNVC đề cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, văn hóa công sở, văn minh giao tiếp trong thực thi công vụ; lên án, bài trừ các hành vi sai phạm; bản thân phải gương mẫu và tích cực vận động mọi người chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự ATGT và giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị.


   c) Cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT phải gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa công sở, thể hiện văn minh trong giao tiếp ứng xử, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần trách nhiệm cao, coi đây là một tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT.


   2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015:


   a) Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” của ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng.


   - Chủ trì: Văn phòng Sở.


   - Phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.


   - Tiến độ: Hoàn thành trước 14/02/2015.


   b) Xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyển, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015 trên địa bàn thành phố của ngành GTVT. Trong đó lưu ý tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chủ đề: đi đúng làn đường, phần đường, đúng chiều, đúng tốc độ cho phép; đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn, không lạng lách đánh võng; không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.


   - Chủ trì: Phòng QL Giao thông Đô thị.


   - Phối hợp: UBND các quận, huyện; Văn phòng Ban ATGT; các phòng, ban, đơn vị liên quan.


   - Tiến độ: Hoàn thành Kế hoạch trước 28/02/2015 và triển khai trong năm 2015.


   c) Triển khai Kế hoạch tuyên truyền các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trước cổng trường trên địa bàn thành phố.


   - Chủ trì: Thanh tra Sở GTVT.


   - Phối hợp: VP Ban ATGT, phòng QLGTĐT, các phòng, ban, đơn vị.


   - Tiến độ: Hoàn thành Kế hoạch trước ngày 28/2/2015 và triển khai trong năm 2015.


   d) Nâng cao ý thức, văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe, không tham gia chèo kéo khách du lịch, có thái độ ứng xử văn minh với du khách của đội ngũ lái xe, đặc biệt là xe taxi, xe buýt.


   - Chủ trì: Phòng QL Đào tạo và Sát hạch.


   - Phối hợp: Phòng QL Vận tải & Phương tiện; Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính, các Hiệp hội vận tải, các phòng, ban, đơn vị liên quan.


   - Tiến độ: Hoàn thành trước ngày 31/3/2015.


   3. Tăng cường đầu tư xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị


   a) Tập trung triển khai, thực hiện tốt các dự án ODA ; Tích cực phối hợp các cơ quan Trung ương trong thực hiện các dự án quan trọng của quốc gia và khu vực đi qua địa bàn thành phố . Đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, khối lượng và khánh thành công trình xây dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế vào ngày 29/3/2015.


   - Chủ trì: Phòng Giám định & Quản lý chất lượng công trình.


   - Phối hợp: Phòng KHĐT, phòng QLGTĐT, các Ban QLDA, các phòng, ban, đơn vị liên quan.


   - Tiến độ: Hoàn thành theo tiến độ từng dự án đã được giao kế hoạch.


   b) Triển khai xây dựng, cải tạo và nâng cấp các tuyến đường, vỉa hè xuống cấp theo kế hoạch được giao trong năm 2015 đảm bảo tiến độ, chất lượng.


   - Chủ trì: Phòng Kế hoạch & Đầu tư tham mưu, đôn đốc.


   - Phối hợp: Phòng GĐ&QLCLCT, QLGTĐT, các Ban QLDA, các phòng, ban, đơn vị liên quan.


   - Tiến độ: Hoàn thành theo tiến độ từng dự án đã được giao kế hoạch.


   c) Xây dựng, trình UBND thành phố ban hành “Đề án giao cho các hộ mặt tiền tham gia cùng Nhà nước quản lý vỉa hè”, trên cơ sở tổng kết, đánh giá phương án thí điểm đã triển khai.


   - Chủ trì: Phòng QL Giao thông Đô thị.


   - Phối hợp: UBND các quận, huyện, Thanh tra Sở, Công ty QL Cầu đường, các phòng, ban, đơn vị liên quan.


   - Tiến độ: Xây dựng Đề án trước 31/3/2015.


   d) Phối hợp với Sở Thông tin & truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị, thực hiện hạ ngầm, sắp xếp đường dây cấp điện, đường dây thông tin trên các tuyến đường, nhất là khu vực trung tâm thành phố.


   - Chủ trì: Phòng QL Giao thông Đô thị tham mưu, phối hợp Sở Thông tin & truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan.


   - Phối hợp: Thanh tra Sở, Công ty QL Cầu đường, các phòng, ban, đơn vị liên quan.


   e) Phối hợp UBND các quận, huyện trong công tác tổ chức kẻ vạch phân định lối dành cho người đi bộ trên vỉa hè các tuyến đường; đặc biệt trên các quận Hải Châu, Thanh Khê – quận điểm cấp thành phố và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn các quận, huyện khác.


   - Chủ trì: Phòng QL Giao thông Đô thị tham mưu trong công tác phối hợp với UBND các quận, huyện triển khai.


   - Phối hợp: Thanh tra Sở, Công ty QL Cầu đường, các phòng, ban, đơn vị liên quan.


   f) Nâng cao chất lượng dịch vụ các loại hình vận tải; trong đó, triển khai và đánh giá kết quả thí điểm tuyến xe buýt mẫu số 01 (bến xe Đà Nẵng - bến xe Hội An); tăng cường giám sát hoạt động các xe buýt qua thiết bị giám sát hành trình.


   - Chủ trì: Trung tâm ĐH đèn tín hiệu giao thông &VTCC.


   - Phối hợp: Phòng QL VT&PT, Thanh tra Sở, các phòng, ban, đơn vị liên quan.


   - Tiến độ: Hoàn thành theo kế hoạch đã được giao.


   g) Triển khai các giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động các hãng taxi, kịp thời điều chỉnh giá cước taxi phù hợp với tình hình thực tế và niêm yết số điện thoại nóng để du khách, người dân biết và phản ánh các sai phạm, bất cập trong hoạt động dịch vụ taxi.


   - Chủ trì: Phòng QL Vận tải & Phương tiện.


   - Phối hợp: Thanh tra Sở, các phòng, ban, đơn vị liên quan.


   - Tiến độ: Triển khai thường xuyên, báo cáo đánh giá định kỳ.


  
4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về tổ chức giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông


   a) Tiếp tục kiểm tra, rà soát, đề xuất biện pháp giải pháp xử lý, khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xây dựng phương án tổ chức giao thông hợp lý, nhất là tại các nút giao thông trong giờ cao điểm nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông.


   - Chủ trì: Phòng QL Giao thông Đô thị.


   - Phối hợp: Phòng GĐ&QLCLCT; Trung tâm ĐH đèn THGT&VTCC, Công ty QL Cầu đường; Ban QLDA Giao thông Nông thôn; các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với UBND các quận, huyện.


   - Tiến độ thực hiện: Báo cáo các giải pháp trước ngày 15/4/2015.


   b) Tiếp tục tổ chức phân làn, phân luồng, sơn kẻ vạch tổ chức giao thông; rà soát, lắp đặt hợp lý hệ thống biển báo và kiểm tra, thay thế biển báo theo QCVN 41:2012/BGTVT.


   - Chủ trì: Phòng QL Giao thông Đô thị.


   - Phối hợp: UBND các quận, huyện; Công ty QL Cầu đường, Ban QLDA Giao thông Nông thôn.


   - Tiến độ thực hiện: Rà soát, báo cáo trước ngày 15/4/2015.


   c) Rà soát, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trước cổng các trường học trên địa bàn thành phố.


   - Chủ trì: Phòng QL Giao thông Đô thị.


   - Phối hợp: UBND các quận, huyện; Thanh tra Sở GTVT, Vp Ban ATGT, phòng TCKT, Ban QLDA GTNT, Công ty QL Cầu đường, các phòng, ban, đơn vị liên quan.


   - Tiến độ thực hiện: Triển khai hoàn thành trước 31/3/2015.


   5. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự vận tải, trật tự an toàn giao thông, trật tự vỉa hè.


   a) Tham gia Tổ liên ngành 43 kiểm tra, phát hiện, xử lý, đôn đốc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện năm văn hóa, văn minh đô thị của thành phố.


   - Chủ trì: Thanh tra Sở và Văn phòng Ban ATGT.


   - Phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.


   - Tiến độ: Theo Kế hoạch triển khai của Tổ liên ngành.


   b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trật tự vận tải, an toàn giao thông, tập trung xử lý trên lĩnh vực kinh doanh vận tải khách, nhất là hoạt động của xe chạy tuyến cố định, xe chạy hợp đồng, taxi, duy trì trật tự vận tải khách trong dịp Tết Nguyên đán.


   - Chủ trì: Thanh tra Sở.


   - Phối hợp: Phòng QL VT&PT; Các đơn vị quản lý bến xe, các đơn vị vận tải; phối hợp với các lực lượng của Công an Tp.


   - Tiến độ thực hiện: Triển khai từ tháng 1/2015.


   c) Tiếp tục triển khai kế hoạch liên ngành của Sở GTVT – Công an Tp về tuần tra, kiểm soát, xử lý các loại xe khách trá hình, dừng đỗ không đúng quy định (“xe dù”, “bến cóc”).


   - Chủ trì: Thanh tra Sở.


- Phối hợp: Phòng QL VT&PT; các đơn vị vận tải; phối hợp với các lực lượng của Công an Tp.


- Tiến độ thực hiện: Triển khai từ 01/01/2015.


   d) Tiếp tục triển khai kiểm tra tải trọng xe bằng trạm cân lưu động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng của ôtô vận chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


   - Chủ trì: Thanh tra Sở.


   - Phối hợp: Phòng QL VT&PT; các đơn vị vận tải; phối hợp với các lực lượng của Công an Tp.


   - Tiến độ thực hiện: Triển khai từ 01/01/2015.


   e) Phối hợp trong công tác kiểm tra trật tự vỉa hè, lòng đường, giải tỏa các trường hợp kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong; sắp xếp, đảm bảo trật tự vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị.


   - Chủ trì: Thanh tra Sở, Công ty QL Cầu đường, phòng QLGTĐT phối hợp với các lực lượng của Công an thành phố, UBND các quận, huyện.


   - Phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan.


   - Tiến độ thực hiện: Triển khai từ tháng 01/2015.


  
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


   1. Các phòng, ban, đơn vị có liên quan rà soát lại việc thực hiện kế hoạch, đề án, chương trình công tác liên quan đến các nội dung công việc thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị nêu trên, điều chỉnh và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể của phòng, ban, đơn vị mình, trong đó, nêu rõ các biện pháp tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, lộ trình, tiến độ thực hiện và gửi về Sở Giao thông vận tải (qua Phòng Quản lý Giao thông Đô thị) trước ngày 20/01/2015 để tổng hợp, theo dõi.


   2. Phát động phong trào thi đua theo các đợt cao điểm năm 2015 như sau:


   - Từ tháng 1 năm 2015, các phòng, ban, đơn vị tổ chức phát động thi đua triển khai các giải pháp nhiệm vụ thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” ở từng phòng, ban, đơn vị.


   - Từ tháng 1/2015 đến hết tháng 6/2015: tập trung trọng điểm công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai các giải pháp chấn chỉnh trật tự vỉa hè, lòng đường, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.


   - Tháng 6/2015: tổ chức họp sơ kết, rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


   - Từ tháng 7/2015 đến cuối tháng 12/2015: tập trung trọng điểm công tác kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, ổn định trật tự an toàn giao thông, trật tự vỉa hè, đảm bảo mỹ quan đô thị.


   - Tháng 12/2015: tiến hành tổng kết, đánh giá ở từng phòng, ban, đơn vị trước ngày 08/12/2015.


   3. Chế độ báo cáo:


   - Định kỳ hàng tháng: các phòng, ban, đơn vị báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện trong tháng, kế hoạch triển khai tháng tiếp theo về Sở Giao thông vận tải trước ngày 22 hàng tháng (thông qua phòng Quản lý Giao thông Đô thị) để tổng hợp, theo dõi, báo cáo.


   - Định kỳ hàng Quý: các phòng, ban, đơn vị báo cáo Sơ kết kết quả thực hiện trong Quý về Sở Giao thông vận tải trước ngày 22 của tháng cuối của Quý (thông qua phòng Quản lý Giao thông Đô thị) và tổ chức họp giao ban, sơ kết của Sở GTVT hàng Quý.


   - Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015: các phòng, ban, đơn vị tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và báo cáo về Sở Giao thông vận tải trước ngày 15/6/2015 để tổ chức sơ kết, báo cáo UBND thành phố và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


   - Báo cáo tổng kết năm 2015: các phòng, ban, đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị mình trước ngày 08/12/2015 và báo cáo về Sở Giao thông vận tải trước ngày 10/12/2015 để tổ chức tổng kết, báo cáo UBND thành phố.


   4. Giao Phòng Quản lý Giao thông Đô thị làm cơ quan đầu mối giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện theo tiến độ nêu trên; báo cáo Lãnh đạo Sở những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.


Hồ Quang Vinh


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan