Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Hướng dẫn chế độ kế toán mới áp dụng từ ngày 01/01/2018

Thứ ba, 20 Tháng ba 2018 14:31 Array In Array

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.


   Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho: Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.


   Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn cụ thể về các vấn đề sau đây:


   - Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;


   - Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;


   - Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;


   - Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này.
Thông tư 107/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018; đồng thời, thay thế các văn bản sau đây:


   - Quyết định 19/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.


   - Thông tư 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19.


P. TCKT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: