Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu gói thầu 2.1

Thứ ba, 30 Tháng bảy 2013 08:50 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 26/7/2013, Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 461/QĐ-SGTVT phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu Gói thầu 2.1 - Dịch vụ tư vấn lập thiết kế chi tiết, Hồ sơ mời thầu, giám sát hệ thống thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống BRT thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu gói thầu 2.1- Dịch vụ tư vấn lập thiết kế chi tiết, Hồ sơ mời thầu, giám sát hệ thống thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống BRT thuộc Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   1. Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn lập thiết kế chi tiết, Hồ sơ mời thầu, giám sát hệ thống thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật vận hành hệ thống BRT.


   2. Chủ dự án: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.


   3. Điều hành dự án: Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.


  
4. Kế hoạch đấu thầu:


   4.1 Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS).


   4.2. Giá gói thầu: 108.122.135.730 VND (Một trăm không tám tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, một trăm ba mươi lăm ngàn, bảy trăm ba mươi đồng Việt Nam) (đã bao gồm thuế và không bao gồm 10% dự phòng phí). Tương đương: 5.148.673 USD (Tỷ giá: 21.000 VND/USD).


   4.3. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới.


   4.4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo thời gian.


   4.5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.


  
5. Hồ sơ mời thầu:


   5.1. Nội dung công việc: Như hồ sơ mời thầu kèm theo.


   5.2. Phát hành hồ sơ mời thầu và mở thầu:


   - Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Ngày 05/8/2013 tại tầng 4 - phòng Kế hoạch và Đấu thầu của Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng (54 Thái Phiên-thành phố Đà Nẵng).


   - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Trước 14 giờ 00 phút ngày 04/10/2013 tại tầng 4 - phòng Kế hoạch và Đấu thầu của Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.


   - Thời điểm mở thầu: Lúc 14 giờ 00 ngày 04/10/2013 tại Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.


   5.3. Điều kiện thanh toán của Hợp đồng: Theo qui định trong hồ sơ mời thầu.


   6. Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu: Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng đề xuất Sở Giao thông Vận tải thành lập tổ chuyên gia đảm bảo có trình độ chuyên môn, am hiểu nội dung của gói thầu, có kinh nghiệm trong quản lý và quy trình đấu thầu.


   7. Hội đồng mở thầu: Gồm các đại diện của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, Tổ chuyên gia đấu thầu và các đơn vị dự thầu.


   8. Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu: Tiêu chuẩn đánh giá được nêu trong Hồ sơ mời thầu đính kèm.


  
9. Những điểm cần lưu ý:


   Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng điều chỉnh hồ sơ mời thầu theo đúng nội dung góp ý của Ngân hàng Thế giới và theo đúng nội dung phê duyệt tại Quyết định này trước khi phát hành Hồ sơ mời thầu.


   Điều 2. Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành của Nhà nước.


   Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


   Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, các Trưởng phòng: Kế hoạch đầu tư, Giám định và Quản lý chất lượng công trình và các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.


Đặng Thị Phương Hà


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan