Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt danh sách ngắn gói thầu 4.16

Thứ ba, 16 Tháng bảy 2013 11:14 Array In Array

   Ngày 15/7/2013, Sở Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 430/QĐ-SGTVT phê duyệt Danh sách ngắn Gói thầu 4.16: Dịch vụ tư vấn giám sát đánh giá tác động môi trường thuộc Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1. Phê duyệt danh sách ngắn gói 4.16 – Dịch vụ tư vấn giám sát đánh giá tác động môi trường cho Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng như sau:

STT

Tên công ty tư vấn

Quốc tịch

1

Công ty CP Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng (CEEN) – Công ty TNHH Tư vấn cơ sở hạ tầng, môi trường và xã hội (SEI Consultant)

Việt Nam

2

Công ty CP nước và môi trường Việt Nam (VIWASE)

Việt Nam

3

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Quốc tế VICA

Việt Nam

4

Công ty TNHH Tư vấn phát triển xã hội Việt Nam (SC)

Việt Nam

5

Trung tâm công nghệ Môi trường (ENTEC)

Việt Nam

6

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển (DRCC) – Công ty TNHH Tư vấn quản lý và phát triển Asean (ASEC)

Việt Nam


   Điều 2: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng thực hiện tiếp tục các bước theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 
   Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


   Điều 4: Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, các Trưởng phòng: Kế hoạch đầu tư, Giám định và Quản lý chất lượng công trình và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

Đặng Thị Phương Hà


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: