Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và công nhận đơn vị được nhận hồ sơ yêu cầu Kiểm định chất lượng công trình cầu Khuê Đông

Thứ hai, 10 Tháng sáu 2013 13:44 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 04/5/2013, Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 267/QĐ-SGTVT phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và công nhận đơn vị được nhận hồ sơ yêu cầu Gói thầu CF17: Kiểm định chất lượng công trình cầu Khuê Đông thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và công nhận đơn vị được nhận hồ sơ yêu cầu gói thầu CF17 – Kiểm định chất lượng công trình cầu Khuê Đông thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng như sau:


   1. Tên gói thầu: Kiểm định chất lượng công trình cầu Khuê Đông - Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.


   2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.


   3. Điều hành dự án: Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.


   4. Nguồn vốn: vốn đối ứng của dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.


   5. Giá gói thầu: 1.053.228.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm mươi ba triệu, hai trăm hai mươi tám nghìn đồng).


   6. Phương pháp đấu thầu: một túi hồ sơ.


   7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu.


   8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.


   9. Hình thức hợp đồng: hợp đồng theo đơn giá cố định.


   10. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Ngay sau khi có quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu.


   11. Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày phát hành Hồ sơ yêu cầu.


   12. Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng đề xuất Sở Giao thông Vận tải thành lập tổ chuyên gia đảm bảo có trình độ chuyên môn, am hiểu nội dung của gói thầu, có kinh nghiệm trong quản lý và quy trình đấu thầu.


   13. Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ đề xuất:


   - Tiêu chuẩn năng lực, kinh nghiệm: Có đủ năng lực và kinh nghiệm theo Hồ sơ yêu cầu.


   - Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật: Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ yêu cầu.


   - Tiêu chuẩn về giá: Giá đề nghị chỉ định thầu không vượt quá giá gói thầu được duyệt.


   14. Đơn vị được nhận hồ sơ yêu cầu Gói thầu: Phân viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải miền Trung.


   15. Những điều cần lưu ý:


   - Ban Quản lý dự án điều chỉnh Hồ sơ yêu cầu theo đúng nội dung phê duyệt tại Quyết định này trước khi gởi cho đơn vị đề nghị giao thầu.


   - Ban Quản lý dự án sao Quyết định này gửi kèm theo Hồ sơ yêu cầu cho đơn vị đề nghị giao thầu.


   Điều 2. Căn cứ Hồ sơ yêu cầu được duyệt, Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng triển khai thực hiện đầy đủ thủ tục theo đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng và các quy định về lựa chọn nhà thầu.


   Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Đặng Thị Phương Hà


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan