Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Thông báo mời thầu: Gói thầu Xây dựng kè mái taluy hạ lưu sông Phú Lộc và cầu qua sông Phú Lộc tại lý trình Km0+187,50

Thứ năm, 14 Tháng sáu 2012 07:47 PDF.  Array In Array  Email

   Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
  Tên gói thầu: Xây dựng kè mái ta luy hạ lưu sông Phú Lộc và cầu qua sông Phú Lộc tại lý trình Km0+187,50
   Tên dự án: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
   Nguồn vốn: Vốn Ngân hàng thế giới và vốn đối ứng của thành phố Đà Nẵng
   Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)
  Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 7 giờ 30 ngày 18/06/2012 đến 13 giờ 30 ngày 18/07/2012 (trong giờ hành chính)
   Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng Kế hoạch & Đấu thầu (tầng 4) - Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng - Số 54 Thái Phiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
   Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.0000 đồng (Một triệu đồng)
   Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng Kế hoạch & Đấu thầu (tầng 4) - Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng - Số 54 Thái Phiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
   Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 18/07/2012
   Bảo đảm dự thầu: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)
   Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 18/07/2012 tại Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.
   Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                                                          Đồng Thị Thu Trang


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan