Hưởng ứng Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ nhất – năm 2019

Thứ bảy, 13 Tháng bảy 2019 21:52 PDF.  Array In Array  Email

   Triển khai Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng về tổ chức Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ nhất – năm 2019 (có phô tô Kế hoạch đính kèm). Giám đốc Sở Giao thông vận tải có ý kiến chỉ đạo như sau:


   1. Đề nghị Công đoàn Ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, thể lệ và phát động đoàn viên tham gia Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ nhất - năm 2019 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng tổ chức.


   2. Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, thể lệ và phát động công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị mình tham gia Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ nhất - năm 2019 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng tổ chức.


   3. Phòng Quản lý vận tải phương tiện và Người lái làm việc với các Hiệp hội vận tải, Hiệp hội đào đào tạo lái xe ô tô và mô tô trên địa bàn thành phố để tuyên truyền, phổ biến và đề nghị các đơn vị có bài viết tham gia cuộc thi theo chỉ tiêu được giao tại dưới đây.


   4. Chỉ tiêu bài viết tham gia và thời hạn nộp bài dự thi


   a) Chỉ tiêu bài viết tham gia


   - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, Công đoàn Ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng: Mỗi đơn vị có ít nhất 01 một bài viết.


   - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở GTVT Đà Nẵng: Mỗi Chi đoàn có ít nhất 01 bài viết.


   - Các Hiệp hội vận tải, Hiệp hội đào đào tạo lái xe ô tô và mô tô trên địa bàn thành phố: Mỗi đơn vị có ít nhất 01 một bài viết.


   b) Thời hạn nộp bài dự thi


   Các bài dự thi đề nghị gửi về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở) trước ngày 30/8/2019 để tổng hợp, xem xét gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng tham gia Cuộc thi.


   5. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai và tham gia Cuộc thi; đưa nội dung tham gia Cuộc thi là một trong những tiêu chí để xét, bình bầu kết quả thi đua cuối năm của các đơn vị.


VPS


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan