Sở Giao thông vận tải Tp. Đà Nẵng

Sơ đồ tổ chức

Thứ ba, 25 Tháng tám 2009 11:36 PDF.  Array In Array  Email
 

sơdotochuc

  
Chức năng nhiệm vụ

I. Vị trí và chức năng Sở Giao thông vận tải:

   Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng là cơ quan tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Giao thông Vận tải và Hạ tầng kỹ thuật Đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

   Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Nẵng đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Bộ GTVT và Bộ Xây dựng.

II. Trách nhiệm của Lãnh đạo Sở:

   - Giám đốc Sở chịu trách nhiệm chung và toàn diện trước cấp trên và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, kể cả khi đã phân công hoặc uỷ quyền cho phó Giám đốc Sở.

   - Phó Giám đốc Sở được Giám đốc sở phân công phụ trách một số mặt công tác, được sử dụng quyền hạn của Giám đốc sở khi thực thi công vụ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

III. Chức năng của các phòng chuyên môn

1. Văn phòng:

   Tham mưu cho lãnh đạo Sở công tác quản lý tổ chức bộ máy; quản lý cán bộ-công chức, viên chức; Công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi chức năng quyền hạn; Kiểm tra việc ban hành, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác quân sự; Thực hiện công tác hành chính, quản trị, công tác văn thư lưu trữ, công tác tiếp nhận và trả hồ sơ, phối hợp với các phòng, ban liên quan quản lý toàn bộ tài sản của cơ quan ...và một số công tác khác liên quan về hành chính quản trị của Văn phòng Sở.

2. Thanh tra sở

   Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, tranh tra chuyên ngành giao thông vận tải và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính. Thực hiện Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải theo quy định tại khoản 4, Điều 12 Nghị định số 136/2004/NĐ-CP; Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực giao thông vận tải ở địa phương theo quy định pháp luật về chống tham nhũng. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

3. Phòng Kế hoạch đầu tư:

   Tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo xây dựng và thực hiện qui hoạch, kế hoạch phát triển ngành giao thông công chính phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương và của cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố.

4. Phòng Tài chính - Kế toán:

   Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác tài chính kế toán trong toàn ngành, hoạt động đúng qui định về tài chính của Nhà nước phù hợp với đặc thù của địa phương và của ngành.

5. Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

   Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và sử dụng, khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông; công tác an toàn giao thông thược thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

6. Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái:

   Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện quản lý ngành đối với các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực vận tải, đăng kiểm; công tác quản lý đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thuỷ nội địa; cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng theo qui định; công tác công nghiệp giao thông vận tải địa phương; thực hiện chức năng Ban quản lý Bến xe, chức năng Ban quản lý sát hạch cấp Sở để: sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

7. Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông:

   Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về quản lý xây dựng và chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc ngồn vốn XDCB do Sở Giao thông vận tải quản lý; quản lý nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong phạm vi thành phố Đà Nẵng theo nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giao thông vận tải.

Thông tin liên lạc

1. Cơ quan Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

   - Địa chỉ: Tầng 14 - Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
   - Điện thoại: (0236) 3822008, Fax: (0236) 3830438;
   - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
   - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính: Tầng 1 - Trung tâm hành chính thành phố, SĐT: (0236) 3886548.

2. Lãnh đạo Sở:
 
Giám đốc Lê Văn Trung          02363.822.740
0903580349
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Giám đốc
Lê Thành Hưng 02363.887.444 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Giám đốc
Bùi Hồng Trung
02363.822.456 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phó Giám đốc  
Bùi Thanh Thuận 02363.886.791 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
3. Số điện thoại liên hệ và email của các phòng:

Phòng ban SĐT Email
Văn phòng Sở
02363822430 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Thanh tra sở (493 - Trần Cao Vân) 02363774666 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phòng Kế hoạch đầu tư   
02363826088 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phòng Tài chính kế toán 02363822479 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông  02363826087 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái 02363820389
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông 02363822329
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
VP Ban an toàn giao thông   02363818808  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
Văn phòng Sở

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan