Giấy phép đường cấm

Danh sách cấp phép ô tô vào đường cấm tháng 4 năm 2018

Thứ hai, 02 Tháng tư 2018 15:14 Array In Array

THÁNG 04/2018

Ngày Danh sách
01
Chủ nhật
02
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 02/04/2018
03
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 03/04/2018
04
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 04/04/2018
05
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 05/04/2018
06
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 06/04/2018
07
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 07/04/2018
08
Chủ nhật
09
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 09/04/2018
10
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 10/04/2018
11
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 11/04/2018
12
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 12/04/2018
13
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 13/04/2018
14
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 14/04/2018
15
Chủ nhật
16
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 16/04/2018 
17
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 17/04/2018
18
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 18/04/2018
19
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 19/04/2018
20
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 20/04/2018
21
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 21/04/2018
22
Chủ nhật
23
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 23/04/2018
24
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 24/04/2018
25
Nghĩ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
26
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 26/04/2018
27
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 27/04/2018
28
Nghỉ lễ
29 Chủ nhật
30 Nghỉ lễ
   

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: