Đưa Nghi quyết của Đảng vào cuộc sống

Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vị quản lý của thành phố Đà Nẵng

Thứ sáu, 28 Tháng chín 2018 08:23 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 14/9/2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vị quản lý của thành phố Đà Nẵng,


   Theo đó phân cấp thẩm quyền như sau:


   1. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản: Chủ tịch UBND thành phố ban hành tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng).


   2. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản:


   a) Chủ tịch UBND thành phố ban hành tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), các Ban quản lý dự án và các Quỹ tài chính trực thuộc UBND thành phố.
b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND thành phố, các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động và Chủ tịch UBND các quận, huyện ban hành tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại cơ quan, đơn vị mình và tất cả các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư).


   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2018


P. TCKT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan