Đưa Nghi quyết của Đảng vào cuộc sống

Xây dựng các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ tư, 03 Tháng năm 2017 10:15 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 3/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh nhằm phổ biến, quán triệt và triển khai Kế hoạch số 30-KH/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kế hoạch số 29 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

XayDungcacGiaoPhapThucHienCoHieuQuaNghiQuyetTW4
Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Báo Bình Dương


   Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam nhấn mạnh: Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.


   Để triển khai Nghị quyết quan trọng này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể, bảo đảm tinh thần của Nghị quyết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt là căn cứ vào 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được chỉ ra trong Nghị quyết để nhận diện những biểu hiện đã, đang và có nguy cơ xảy ra trong phạm vi toàn Đảng bộ tỉnh; từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục.


   Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, vấn đề khó khăn nhất trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch này là yêu cầu các cán bộ, tập thể nhận diện đúng và chỉ ra được những biểu hiện suy thoái trong từng cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, trong từng lĩnh vực công tác để có những giải pháp khắc phục, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.


   Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cán bộ chủ chốt các cấp của tỉnh Bình Dương cần tập trung nghiên cứu, quán triệt đầy đủ để triển khai đồng bộ, chặt chẽ tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương mình; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 10 của Bộ Chính trị với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Nghị quyết, kết luận khác của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; rà soát, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây. Từ đó xây dựng kế hoạch với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả; quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới.


   Tại Hội nghị, các cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh Bình Dương đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc triển khai Kế hoạch số 30-KH/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch số 29 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) trên địa bàn tỉnh./.


Theo dangcongsan.vn

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan