Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
# Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 17/2018/TT-BKHCN Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 10/12/2018 25/01/2019
2 150/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 07/11/2018 24/12/2018
3 1697/QĐ-BTTTT Ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) 23/10/2018 23/10/2018
4 1705/QĐ-BTTTT Ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0) 23/10/2018 23/10/2018
5 11/2018/TT-BTTTT Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS 15/10/2018 30/11/2018
6 12/2018/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập 15/10/2018 01/12/2018
7 13/2018/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng 15/10/2018 01/12/2018
8 14/2018/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính 15/10/2018 01/12/2018
9 26/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao 14/06/2018 01/01/2019
10 27/2018/QH14 Luật đo đạc, bản đồ 14/06/2018 01/01/2019
11 23/2018/QH14 Luật cạnh tranh 12/06/2018 01/07/2019
12 24/2018/QH14 Luật an ninh mạng 12/06/2018 01/01/2019
13 25/2018/QH14 Luật tố cáo 12/06/2018 01/01/2019
14 22/2018/QH14 Luật quốc phòng 08/06/2018 01/01/2019
15 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018 21/06/2018
16 10/CT-TTg Về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác 11/04/2018 11/04/2018
17 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018 15/04/2018
18 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ Sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. 27/12/2017 01/01/2018
19 39/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước 15/12/2017 01/07/2018
20 21/2017/QH14 Luật Quy hoạch 24/11/2017 01/01/2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan