Tin Tức Sự Kiện

Sớm điều chỉnh các quy định về đầu tư theo hình thức đối tác Công – Tư

Thứ hai, 31 Tháng bảy 2017 07:35 PDF.  Array In Array  Email

   Trong tháng 6 năm 2017, Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã tổ chức liên tiếp 02 phiên họp liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, mô hình đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT tại Việt Nam đã được triển khai từ 20 năm trước, đến nay đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, tiếp cận với thông lệ quốc tế về mô hình đầu tư PPP. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai các dự án PPP còn một số vướng mắc như: chịu tác động của nhiều luật liên quan như Luật Ngân sách nhà nước, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật doanh nghiệp, Luật đất đai, Luật xây dựng...; sự không rõ ràng giữa PPP và khái niệm “xã hội hóa” đầu tư; một số quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP chưa phù hợp; khó khăn về nguồn vốn đầu tư...; đặc biệt là năng lực của một số nhà đầu tư còn hạn chế cả về năng lực tài chính và kinh nghiệm. Do đó, trong thời gian tới cần phải tập trung nghiên cứu, sửa đổi chính sách pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư; thống nhất ý chí huy động các nguồn lực nói chung để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của cả nước.


   Từ những bất cập đã được chỉ ra trong thực tiễn, các Bộ, ngành và địa phương cần nghiêm túc chấn chỉnh, đặt lợi ích của nhà nước và cộng đồng lên hàng đầu, không cho phép tồn tại lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực. Một số vấn đề được lưu ý trong quá trình điều chỉnh Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP gồm:


   - Quản lý theo cách tiếp cận đầu ra: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố nhu cầu về công trình, dịch vụ công để các nhà đầu tư có thể tiếp cận thông tin một cách bình đẳng. Nhà đầu tư tự cân đối nguồn lực (bao gồm vốn chủ sở hữu; khả năng huy động vốn tín dụng; mức lãi suất tín dụng trên thị trường; mức lợi nhuận chấp nhận được của nhà đầu tư; lường trước các rủi ro...) để quyết định việc tham gia dự thầu. Nhà đầu tư/ Doanh nghiệp dự án được thu giá, phí dựa trên chất lượng dịch vụ cung cấp; chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, dịch vụ gắn với quyền lợi của mình trong quá trình khai thác, vận hành dự án.


   - Tăng cường phân cấp; nâng cao trách nhiệm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc triển khai dự án, từ việc quyết định chủ trương đầu tư, cân đối nguồn lực, thẩm định dự án, lựa chọn nhà đầu tư và giám sát tổ chức thực hiện, vận hành công trình theo đúng quy định tại Hợp đồng dự án và quy định của pháp luật.


   - Các bộ, ngành và địa phương phải ưu tiên dành nguồn lực ngân sách để hỗ trợ các dự án có khả năng đầu tư PPP; sau khi không đấu thầu được nhà đầu tư mới xem xét hình thức đầu tư công.


   - Nghiên cứu rút ngắn thời gian đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhưng vẫn bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả.


   Tại Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 18/7/2017 của Văn phòng Chính phủ, đồng chí Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư đã yêu cầu trong thời gian tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để đẩy mạnh hỗ trợ chuẩn bị các dự án ưu tiên từ nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư (PDF). Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn dự kiến được phân bổ và các nguồn lực khác, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục rà soát thứ tự ưu tiên để lập và công bố danh mục dự án PPP làm cơ sở mời gọi đầu tư; chủ động nghiên cứu giải pháp thu hút đầu tư trên nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch.


   Đồng chí Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 10 tháng 7 năm 2015 tại cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 7, trong đó: các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống kê vốn đầu tư ngoài ngân sách trong tổng vốn đầu tư toàn ngành (từ Trung ương đến địa phương) đối với từng ngành, lĩnh vực, phân theo từng nhóm ngành cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp, đánh giá số liệu về nợ công của các dự án và các nghĩa vụ về tài chính của Nhà nước trong các hợp đồng PPP đã ký với nhà đầu tư trong từng ngành và trong cả nước; Bộ Tư pháp rà soát, báo cáo chung về nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước trong các hợp đồng đã ký (các cam kết có khả năng dẫn đến tranh chấp hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật, điều ước quốc tế).


Bùi Hồng Trung   Nguồn: Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 18/7/2017 của Văn phòng Chính phủ.


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan