Urban Traffic Information

Lấy ý kiến góp ý các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Tuesday, 12 November 2019 16:49 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 04/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 2365/BXD-KTXD về việc lấy ý kiến dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Theo đó thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Xây dựng đã dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân tham gia góp ý dự thảo các Thông tư gồm:


   1. Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


   2. Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.


   3. Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị xây dựng.


   4. Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng.


   5. Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


   6. Thông tư hướng dẫn xác định chỉ số giá xây dựng.


   7. Thông tư hướng dẫn xác định định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.


   8. Thông tư hướng dẫn đo bóc khối lượng công tác xây dựng.


   9. Thông tư hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình.


   10. Thông tư ban hành định mức dự toán xây dựng công trình.


   Nội dung dự thảo các Thông tư được đăng tải trên trang website của Bộ Xây dựng, mục Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.


P. QLCL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip