Urban Traffic Information

Hướng dẫn tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông

Tuesday, 23 October 2018 14:11 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 17/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2018/TT-BTC quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi. Theo đó:


   - Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi đủ tiêu chuẩn ghi sổ kế toán là những tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận cùng thực hiện chức năng nhất định, thỏa mãn 2 tiêu chí:


   + Có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên;


   + Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng trở lên.


   - Những tài sản thuộc dạng nêu trên đều phải tính hao mòn, trừ tài sản quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này.


   - Mỗi năm sẽ thực hiện tính hao mòn một lần vào tháng 12, trước khi khóa sổ kế toán; tài sản có thời gian tính hao mòn nếu lớn hơn hoặc bằng 6 tháng thì tính tròn 1 năm; nếu dưới 6 tháng thì không tính hao mòn.


   - Phương pháp tính hao mòn được quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư; trong đó, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo.


   Thông tư 75/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/10/2018. (Được đính kèm cuối bài viếtdefault NoImage)


P. TCKT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip