Vận tải và phương tiện

Một số nội dung của Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ về việc Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

Wednesday, 13 June 2018 10:36 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Trách nhiệm các cơ quan liên quan như sau:


   1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa được quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định 45/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:


   - Chỉ đạo, rà soát, phân loại, lập hồ sơ, kế toán tài sản theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;


   - Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý theo quy định này và pháp luật có liên quan;


   - Chỉ đạo việc đăng nhập, chuẩn hóa dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản theo quy định tại Nghị định này;


   - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Nghị định 45/2018/NĐ-CP.


   2. Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa được quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định 45/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:


   - Quy định chế độ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;


   - Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;


   - Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo hình thức cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản;


   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc tích hợp Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công;


   - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Nghị định 45/2018/NĐ-CP.


   3. Trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa được quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 45/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:


   - Chủ trì xây dựng, ban hành chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;


   - Chỉ đạo, hướng dẫn việc lập danh mục tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa phục vụ việc kế toán, tính hao mòn, báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản;


   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên phạm vi cả nước để tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;


   - Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo hình thức cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản;


   - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Nghị định này.default NoImage


   Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/3/2018.(Đính kèm Nghị định số 45/2018/NĐ-CP cuối bài viết)


P. TCKT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (45-2018-NĐ-CP.pdf)45-2018-NĐ-CP.pdf[Nội dung chi tiết]2494 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip