Traffic planning

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2011 của Sở GTVT Đà Nẵng

Thursday, 13 January 2011 09:54 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

 KẾ HOẠCH

Thanh tra, kiểm tra năm 2011 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng

(theo Quyết định số 1070/QĐ-SGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2010

của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng)

  

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 

1. Mục đích:

- Giúp Giám đốc Sở có cơ sở đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở đó, phát huy những mặt tích cực, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những mặt hạn chế, tiêu cực; phát hiện những bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách (nếu có) để có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông vận tải.

- Thông qua việc tiến hành thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, của tổ chức và công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

- Giúp cho các đơn vị được thanh tra, kiểm tra có điều kiện rà soát lại tình hình chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị mình. Rút ra những bài học kinh nghiệm, vận dụng vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhu cầu của công dân và tổ chức.

2. Yêu cầu:

- Đoàn thanh tra, kiểm tra và các đối tượng được thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra phải phản ảnh đầy đủ và chính xác tình hình thực hiện các qui định của pháp luật và tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị; kiến nghị các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của các đơn vị được thanh tra, kiểm tra; đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm (nếu có).

- Kết luận thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

 II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA THANH TRA, KIỂM TRA:

  1. Thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch:

 

 

SốTT

 

ĐỐI TƯỢNG

 

NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA

 

THỜI GIAN

 

ĐƠN VỊ THAM GIA THANH TRA, KIỂM TRA

 

1

BQL dự án Hạ tầng giao thông đô thị.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (công trình cụ thể sẽ có thông báo sau).

05 ngày, trong tháng 3/2011

Thanh tra Sở (chủ trì);

Phòng Kế hoạch - Đầu tư;

Phòng GĐ&QLCLCT;

Phòng Tài chính - Kế toán.

 

2

1. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng.

- Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng khoa học - công nghệ vào công tác quản lý.

- Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức.

05 ngày, trong tháng 4/2011.

Văn phòng Sở (chủ trì);

Phòng Khoa học Công nghệ.

 

 

3

1. BQL dự án Giao thông nông thôn.

2. BQL dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông công chính.

3. BQL dự án Cầu Rồng.

4. BQL dự án hạ tầng ưu tiên.

5. BQL dự án đường Bạch Đằng Đông.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (công trình cụ thể sẽ có thông báo sau).

Mỗi đơn vị từ 02 đến 05 công trình (hạng mục công trình).

Tiến hành từ 3/2011 đến 5/2011 và từ 8/2011 đến 10/2011 (thời điểm cụ thể sẽ có thông báo sau).

Thanh tra Sở (chủ trì);

Phòng Kế hoạch - Đầu tư;

Phòng GĐ&QLCL CT.

 

4

- Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (thuộc Trường Trung cấp nghề số 5);

- Các Hội đồng sát hạch;

- Các Tổ sát hạch.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về sát hạch lái xe (theo quy định tại Chương II của Thông tư 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ).

Tiến hành kiểm tra từ 02 đến 03 kỳ sát hạch trong các tháng 5, 6, 7/2011.

Thanh tra Sở (chủ trì);

Văn phòng Sở.

 

5

- Phòng Quản lý GTĐT quận Ngũ Hành Sơn

- Phòng Quản lý GTĐT quận Sơn Trà.

- Phòng Quản lý GTĐT quận Liên Chiểu.

- Phòng Quản lý GTĐT quận Cẩm Lệ.

- Phòng Quản lý GTĐT quận Hải Châu.

- Phòng Công Thương huyện Hoà Vang.

Kiểm tra công tác quản lý giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mỗi đơn vị 02 ngày, trong  tháng 6 và tháng 7/2011

Thanh tra Sở (chủ trì);

Phòng Quản lý GTĐT;

Thường trực Ban ATGT.

 

6

Các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định, hợp đồng, vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ (Đơn vị cụ thể sẽ có thông báo sau).

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô (thực hiện hậu kiểm công tác cấp Giấy phép kinh doanh vận tải).

Mỗi đơn vị 01 ngày, trong  tháng 8/2011

Thanh tra Sở (chủ trì);

Phòng QLVT-CN&NL;

Thường trực Ban ATGT.

 

 

7

Các cơ sở đào tạo lái xe mô tô, ô tô.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo lái xe mô tô, ôtô.

Kiểm tra đột xuất, trong các tháng 9, 10 và 11/2011

Thanh tra Sở (chủ trì);

Phòng QLVT-CN&NL.

 

 

8

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi: taxi Tiên Sa, taxi Sông Hàn, taxi Vinasun, taxi Mai Linh, taxi Datranco và Airport taxi.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Mỗi đơn vị 01 ngày, trong tháng 11/2011

Thanh tra Sở (chủ trì);

Phòng QLVT-CN&NL;

Thường trực Ban ATGT.

  2. Thanh tra, kiểm tra đột xuất:

Ngoài việc tiến hành thanh tra kiểm tra theo chương trình, kế hoạch nêu trên, khi cần thiết Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND thành phố và Thanh tra thành phố Đà Nẵng, Bộ GTVT và Thanh tra Bộ GTVT; phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoặc khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.

  III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THANH TRA, KIỂM TRA:

- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra.

- Các Đoàn thanh tra, kiểm tra xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình người ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra phê duyệt trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra; thông báo cho đơn vị được thanh tra, kiểm tra chuẩn bị báo cáo và hồ sơ, tài liệu trước 07 ngày (trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất).

- Các Đoàn thanh tra, kiểm tra tiến hành thanh tra, kiểm tra  theo kế hoạch đã được phê duyệt; báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và tham mưu người ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra ban hành Kết luận thanh tra, kiểm tra theo đúng các quy định của pháp luật.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Chánh Thanh tra Sở phối hợp với Trưởng các phòng chuyên môn xây dựng nội dung thanh tra, kiểm tra và bố trí cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra; tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch.

- Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở quyết định việc tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất theo thẩm quyền, theo các quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra.

- Các phòng chuyên môn được phân công tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra cử cán bộ tham gia Đoàn theo yêu cầu của đơn vị chủ trì. Bố trí thời gian hợp lý để cán bộ được phân công tham gia Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, hồ sơ tài liệu và phân công cán bộ có trách nhiệm làm việc và giải trình các vấn đề theo yêu cầu của các Đoàn thanh tra, kiểm tra.

 Trên đây là Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2011 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng yêu cầu Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

                                                                                                GIÁM ĐỐC

                                                                                        đã ký

                                                                                                       Đặng Việt Dũng

 

 

 

Sông hanEU  

Video clip