Traffic planning

Quy hoạch ngành GTCC TPĐN đến năm 2010 tầm nhìn 2020

Saturday, 15 August 2009 15:46 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 24/4/2005, Chủ tịch UBND thành phố đã ký quyến định số 534/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Toàn văn Quy hoạch: tại đây

Đồng Thị Thu Trang


CAC_BAI_VIET_KHAC