Traffic planning

Quyết định 55/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đơn vị Thanh tra Sở giao thông vận tải

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 20 January 2016 11:36
There are no translations available.

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 55/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 10 cá nhân đơn vị Tanh tra Sở Giao thông vận tải.


   Quyết định 55/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 54/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông công chính

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 20 January 2016 11:27
There are no translations available.

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 54/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 12 cá nhân Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông công chính.


   Quyết định 54/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 53/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Ban QLDA Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 20 January 2016 11:24
There are no translations available.

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 53/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 14 cá nhân Ban QLDA Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên.


   Quyết định 53/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Quyết định 52/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân Ban QLDA Giao thông nông thôn

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 19 January 2016 15:10
There are no translations available.

   Ngày 18/01/2016, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 52/QĐ-SGTVT: Về việc tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân Ban QLDA Giao thông nông thôn.


   Quyết định 52/QĐ-SGTVT: tải về


Ngọc Thuần

 

Sông hanEU  

Video clip