Traffic planning

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2011 của Sở GTVT Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Thursday, 13 January 2011 09:54
There are no translations available.
 KẾ HOẠCH

Thanh tra, kiểm tra năm 2011 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng

(theo Quyết định số 1070/QĐ-SGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2010

của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng)

  


        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 

1. Mục đích:

- Giúp Giám đốc Sở có cơ sở đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của...
Read more...
 

Chương trình công tác giai đoạn 2011 – 2015 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 17 December 2010 14:51
There are no translations available.
             
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG(Ban hành kèm theo Quyết định số 1000/QĐ-SGTVT ngày 17/12/2010 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng)

   Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XX, Nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng;
   Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Giao...
Read more...
 

Quy hoạch ngành GTCC TPĐN đến năm 2010 tầm nhìn 2020

PDF  | Print |  E-mail
Saturday, 15 August 2009 15:46
There are no translations available.

   Ngày 24/4/2005, Chủ tịch UBND thành phố đã ký quyến định số 534/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Giao thông Công chính thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Toàn văn Quy hoạch: tại đây

Đồng Thị Thu Trang

 

Sông hanEU  

Video clip