TIN NỔI BẬT

Thông báo TTHC lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Monday, 02 July 2018 15:54 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 08 tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể:


   1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 01 thủ tục.


   2. Thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung: 15 thủ tục.


   3. Thủ tục hành chính được thay thế: 06 thủ tục.


   4. Thủ tục hành chính bãi bỏ: 06 thủ tục.


   Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải và cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải (địa chỉ http://mt.gov.vn), Trang thông tin điện tử chuyên ngành Sở Giao thông vận tải (địa chỉ http://sgtvt.danang.gov.vn).


   Vậy, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân được biết.


VPS


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip