Thông tin báo chí

1.  Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Đà Nẵng
2.  Người phát ngôn của sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng

Sông hanEU  

Video clip