Khoa học công nghệ

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Điều lệ Sáng kiến

Saturday, 10 March 2012 08:31 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

    Ngày 02 tháng 03 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Nghị định 13/2012/NĐ-CP ban hành Điều lệ Sáng kiến. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2012, thay thế các quy định về sáng kiến của Điều lệ về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật - hợp lý hóa sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo Nghị định số 31-CP ngày 23 tháng 01 năm 1981, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 84-HĐBT ngày 20 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).
                                                                                                     annc


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip