Khoa học công nghệ

Quyết định công nhận sáng kiến và đề tài KHCN năm 2011

Thursday, 22 December 2011 07:51 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 21/12/2011, Giám đốc Sở giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 1065/QĐ-SGTVT công nhận sáng kiến và đề tài KHCN năm 2011, toàn văn Quyết định như sau :


QUYẾT ĐỊNH
V/v Công nhận sáng kiến và thực hiện đề tài KHCN năm 2011

GIÁM ĐỐC SỞ GTVT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

    Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông công chính và Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2008 về việc đổi tên Sở Giao thông Công chính thành Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ quyết định số 873/QĐ-SGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng “V/v Ban hành Qui chế về hoạt động sáng kiến của Ngành Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng”.
   Căn cứ Quyết định số 378 /QĐ-SGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Giám đốc sở GTVT TP Đà Nẵng “V/v thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ
ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng”;
Căn cứ Quyết định số Quyết định số 298 / QĐ-SGTVT ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Giám đốc sở GTVT TP Đà Nẵng “V/v ban hành Chương trình công tác khoa học công nghệ Ngành GTVT năm 2011”;
Căn cứ Quy chế chi tiêu tài chính nội bộ cơ quan;
Xét biên bản họp công nhận sáng kiến ngành và đánh giá việc thực hiện các đề tài thuộc chương trình KHCN ngành năm 2011, theo đề nghị của Hội đồng khoa học ngành GTVT,

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Công nhận các sáng kiến của các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo đạt sáng kiến của ngành năm 2011.
   Điều 2. Các cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm trên được hưởng quyền lợi theo quy định hiện hành.
Các đơn vị có trách nhiệm triển khai áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm được công nhận của các cá nhân trong đơn vị.
   Điều 3. Chi cho các Chủ nhiệm đề tài các đề tài thuộc chương trình KHCN năm 2011 do các phòng thuộc Văn phòng Sở chủ trì với mức chi như sau :
    - Đề tài đạt loại Xuất sắc : 1.000.000 đ/đề tài
    - Đề tài đạt loại Khá 500.000đ/đề tài
    - Đề tài đạt yêu cầu 300.000 đ/đề tài
   Các đề tài do các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở chủ trì , Thủ trưởng các đơn vị căn cứ giá trị làm lợi của đề tài quyết định mức chi hỗ trợ cho Chủ nhiệm đề tài từ nguồn phí, quỹ của đơn vị.
   Điều 4. Chánh văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC
- Như điều 4;
- Lưu: VT, KHCN.
                                                                                  Đã ký


                                                                                                                          Đặng Việt Dũng

DANH SÁCH CÁ NHÂN CÓ SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2011 

TT

Tên Sáng kiến

Tác giả

1

Nghiên cứu tính toán cường độ mưa theo tần suất cho thành phố Đà Nẵng.

Đặng Việt Dũng – Cơ quan Sở GTVT

2

Cải tiến công tác quản lý lưu lượng và theo dõi tiến độ đào tạo lái xe tại các cơ sở đào tạo lái xe

Trần Văn Thiện - Phòng QLĐT&SH

3

Xây dựng quy hoạch mạng lưới tuyến, công bố tuyến phù hợp với đặc thù vận tải hành khách tuyến cố định tại thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Việt Phương - Phòng QLVT&PT

4

Thiết kế và chế tạo thiết bị giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải động cơ Diesel tại khu vực kiểm tra khí thải.

Nguyễn Văn Ngọc - TT ĐKXCG ĐN

5

Chế tạo Dụng cụ bịt kín ống xả hỗ trợ kiểm tra độ kín khít hệ thống khí xả của động cơ ô tô

Lê Công Lý - TT ĐKXCG ĐN

6

Giám sát và điều khiển tín hiệu giao thông bằng Mobile

Nguyễn Văn Độ - Nguyễn Bá Hùng Công ty QLCĐ

7

Sử dụng Hệ thống Bàn rung tự hành sản xuất các cấu kiện đúc sẵn

Lê Khánh - Công ty QLCĐ

8

Thiết kế Hệ thống quay cầu sông hàn khi mất điện

Lê Kim Phúc - Công ty QLCĐ

9

Đề xuất giải pháp thiết kế thoát nước tại khu vực ngã ba Hòa Ninh để chống ngập úng khu vực

Phan Văn Chương - Cơ quan Sở GTVT

10

Giải pháp cải tiến kết cấu trụ biển tên đường

Nguyễn Đăng Huy Ban Quản lý dự án GTNT

11

Các giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng

Nguyễn Hương – TTĐKXCG

 DANH SÁC CÁC ĐỀ TÀI KHCN THỰC HIỆN NĂM 2011

  TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Xếp loại

1

Nghiên cứu sử dụng bê tông cường độ cao trong xây dựng kết cấu mương dọc, hố ga lắp ghép

Bùi Hồng Trung
Phòng GĐ&QLCLCT

Xuất sắc

2

Hoàn thiện nội dung giới thiệu chung về thành phố Đà Nẵng và Sở Giao thông vận tải bằng tiếng Anh phục vụ công việc tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Sở

Đồng Thị Thu Trang
Phòng KHĐT

Xuất sắc

3

Nghiên cứu sử dụng cọc ván BTCT cho công trình kè ven sông, biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đinh Văn Tình
Phòng GĐ&QLCLCT

Khá

4

Xây dựng phần mềm quản lý thông báo và giám sát thực hiện kết luận nội dung các cuộc họp

Nguyễn Thế Hưng
Phòng QLĐT&SH

Khá

5

Xây dựng một số mô hình mẫu đối với công tác đảm bảo ATGT trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác

Võ Hồng Hải
Phòng QLGTĐT

Khá

6

Xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật nghiệm thu cho các lưới chắn rác cửa thu nước trên đường giao thông

Trần Viết Hùng
GĐ&QLCLCT

Khá

7

Đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi đơn qua số liệu nén tĩnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngô Đinh Sơn

GĐ&QLCLCT

Đạt

8

Xây dựng phầm mềm quản lý hồ sơ, cấp phát ấn chỉ kiểm định  xe máy chuyên dùng và thiết bị nâng

Lê Văn Bửu – TT ĐKXCG ĐN

Khá

9

Nghiên cứu một số vấn đề tồn tại trong thi công cọc khoan nhồi  dự án cầu Rồng và kiến nghị

Nguyễn Hà Nam –BQLDACR

Khá

10

Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý điều hành các công trình trọng điểm để đúng tiến độ

Lê Văn Trung  - BQLDA ĐTXD CTGTCC

Khá

11

Nghiên cứu đề xuất định hình hoá kết cấu áo đường của khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lê Đình Thông  - BQLDA HTGTĐT

Khá

12

Đề xuất phương án quản lý chất lượng và tiến độ các hồ sơ chuẩn bị đầu tư

Đặng Đình Quy  - BQLDA HTGTĐT

Đạt

13

Các biện pháp quản lý xe ô tô tập lái tại Trường Trung cấp nhề GTCC thành phố Đà Nẵng

Lê Văn Duân – Trường TCN GTCC

Đạt

 


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip