Khoa học công nghệ

Chương trình công tác Khoa học Công nghệ ngành Giao thông vận tải năm 2010

Monday, 10 May 2010 11:09 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 29 tháng 4 năm 2010, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định số 300/QĐ-SGTVT ban hành Chương trình công tác Khoa học công nghệ Ngành GTVT năm 2010. Toàn văn như sau:

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
NGÀNH GTVT NĂM 2010.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 300 /QĐ - SGTVT
ngày 29 tháng 04 năm 2010 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
)

   I Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch Khoa học và công nghệ Sở Giao thông vận tải trong năm 2009.
   1. Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
   Trong năm 2009, Thủ trưởng các đơn vị đã xét duyệt và công nhận 17 sáng kiến của Cán bộ và Người lao động trong ngành.
   Trong đó gồm: 07 sáng kiến về lĩnh vực cải tiến kỹ thuật; 10 Sáng kiến về phương pháp quản lý.
Các sáng kiến, cải tiến được áp dụng đã từng bước giúp cho công tác quản lý của đơn vị đổi mới, tiết kiệm kinh phí, tiết kiệm thời gian, mang lại hiệu quả thiết thực và đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học tại các đơn vị.
   2/ Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ.
   a/ Theo kế hoạch khoa học công nghệ năm 2009 -2010:
   Trong năm 2009 Sở đã đăng ký 12 đề tài và đã triển khai thực hiện 06 đề tài; 02 đề tài chưa triển khai do chưa có kinh phí và do chủ nhiệm đề tài chuyển công tác khác; 04 đề tài không thực hiện do đề tài không còn tính cấp thiết.
   Các đề tài đã triển khai thực hiện trong năm 2009 :

Tên đề tài

Đơn vị chủ nhiệm

Đề tài 1: Xây dựng phần mềm Quản lý công văn.

Văn phòng Sở

Đề tài 2: Ứng dụng tự động hóa trong công tác đăng ký  phương tiện đến đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng

Đề tài 3: Ứng dụng công nghệ ống thép nhồi bê tông trong xây dựng cầu vòm.

Phòng Giám định &
Quản lý chất lượng công trình

Đề tài 4: Ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong lớp phủ mặt cầu thép.

Phòng Giám định &
Quản lý chất lượng công trình

Đề tài 5: Đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ thuật bảo trì hệ thống máy tính  cho chuyên viên của các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Phòng Khoa học công nghệ

Đề tài 6: Nâng cao năng lực ứng dụng tin học cho nhân viên tại tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Phòng Khoa học công nghệ

   b/ Theo nhiệm vụ KHCN của thành phố.
    - Sở đã hoàn thành đề tài nghiên cứu cấp thành phố “Đánh giá giải pháp xử lý đất yếu dưới nền đắp trong điều kiện địa chất thành phố” và 01 đề tài cấp cơ sở “ Ứng dụng GIS trong quản lý biển báo giao thông”, các đề tài đã được Hội đồng KHCN đánh giá cao, tuy nhiên tiến độ triển khai các đề tài chậm trễ so với tiến độ phê duyệt ban đầu.
    - Thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2009: Tháng 4/2009 đề tài “Chương trình đăng ký kiểm định qua điện thoại” đã được Sở Khoa học công nghệ phê duyệt vào danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2009. Đến nay đề tài “Chương trình đăng ký kiểm định qua điện thoại” đã hoàn thành, nghiệm thu và được Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá cao về mặt nội dung và tiến độ triển khai thực hiện đề tài.
   - Theo kế hoạch phát triển công nghệ thông tin của thành phố: Sở Giao thông vận tải đã được phê duyệt kinh phí thực hiện dự án công Sở điện tử bao gồm hạn mục nâng cấp website chuyên ngành và phần mềm quản lý văn bản đi – đến. Đến nay hạn mục của dự án đã được hoàn thành, đã đáp ứng được việc cung cấp các thông tin cho công chúng về các chính sách, văn bản pháp quy, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý của Sở, tập trung thông tin phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo Sở, là đầu mối để các CBCC Sở thực hiện trao đổi, khai thác thông tin, hiện nay các Website này đang hoạt động ổn định và bảo mật cao.
   3/ Tồn tại:
   Mặc dù các dự án, đề tài nghiên cứu đều xuất phát từ yêu cầu thực tế và hướng vào giải quyết các vấn đề bức xúc của Ngành nhưng các đề tài ở qui mô nhỏ, hầu như không có đề tài mang tính tổng hợp, liên Ngành. Quá trình triển khai thực hiện đề tài chậm trễ hơn so với tiến độ yêu cầu ban đầu, việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động điều hành gặp nhiều khó khăn.
   Công tác đăng ký các đề tài chưa được nghiên cứu kỹ dẫn đến tình trạng có nhiều đề tài khi thực hiện tính cấp thiết không còn nên không thực hiện được.
   Công tác phố biến các đề tài, sáng kiến chưa được đẩy mạnh. Kết quả nghiên cứu chưa được công bố rộng rãi cho toàn Ngành.
   Nguồn lực nghiên cứu còn mỏng, chưa có chính sách khuyến khích cán bộ và người lao động tham gia nghiên cứu khoa học, kinh phí để triển khai nghiên cứu còn hạn chế.
   II. Mục tiêu KH&CN năm 2010.
   Đảm bảo đủ khả năng tiếp thu, ứng dụng, làm chủ và phát triển công nghệ hiện đại liên quan đến lĩnh vựa hoạt động của Ngành.
   Đảm bảo cung cấp luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách các quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực giao thông vận tải.
   III. Kế hoạch KHCN năm 2010
   1. Nhiệm vụ KHCN và các chương trình công tác của Sở.
   Danh mục các đề tài và chủ nhiệm đề tài nêu trong phụ lục kèm theo chương trình công tác.
   2. Kế hoạch thực hiện sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2010.
   - Tổng số sáng kiến dự kiến sẽ thực hiện năm 2010: 20 sáng kiến.
   Trong đó gồm: - 12 sáng kiến về giải pháp kỹ thuật.
    - 08 sáng kiến về cải tiến quản lý
   V.Tổ chức thực hiện.
   1. Phòng Khoa học công nghệ:
   - Chủ trì, phối hợp với các phòng ban thực hiện việc xây dựng kế hoạch thực hiện đề tài
   - Tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện đề cương, thẩm định ( phản biện ) và đánh giá kết quả ứng dụng của các đề tài.
    - Đăng ký với sở KH&CN thành phố các đề tài nghiên cứu KHCN và sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Ngành;
    - Tổng hợp xuất bản tài liệu về báo cáo KHKT của ngành.
    - Tổ chức tổng kết 2 năm thực hiện chương trình công tác KHCN của ngành (2009 – 2010)
   2. Các phòng ban, đơn vị :
   - Lập đề cương từng đề tài và gửi về phòng KHCN sở trước ngày 15/05/2010 để lãnh đạo sở phê duyệt. Trong đề cương phải thể hiện rõ :
    + Tên đề tài.
    + Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.
   + Hình thức thực hiện đề tài ( Những nội dung tự thực hiện, những nội dung phải thuê ngoài thực hiện )
   + Thời gian thực hiện đề tài.
   + Đơn vị ứng dụng đề tài.
   - Tổ chức thực hiện đề tài theo đề cương được phê duyệt.

                                                                                                       
GIÁM ĐỐC

                                                                                                            Đã ký

                                                                                                    Đặng Việt Dũng

 PHỤ LỤC
               
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN NGÀNH GTVT THỰC HIỆN  NĂM 2010
                

   (Ban hành kèm theo Chương trình Khoa học công nghệ Ngành GTVT thành phố Đà Nẵng trong 2010)

Nhiệm vụ

Tên đề tài

Phòng ban thực hiện

 (Chủ nhiệm đề tài )

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1/ công tác cải cách hành chính

Đề tài 1: Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hồ sơ quản lý cán bộ trong ngành.

Văn phòng Sở

(Ông: Bùi Thanh Thuận)

Sở Nội Vụ

4/2010

Đề tài 2: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lưu trữ và khai thác tài liệu lưu trữ của cơ quan.

Văn phòng Sở

(Bà: Phạm Thị Thu Hà)

 

6/2010

2/ Quản lý đô thị

Đề tài 3: Xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật về nghiệm thu đèn led  trong hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Phòng GĐ &QLCL CT
(Ông: Trương Trọng Nghĩa)

 

11/2010

Đề tài 4: Nghiên cứu xây dựng bản đồ hiện trạng giao thông thành phố Đà Nẵng

Phòng QL GTĐT

(Ông: Hồ Quang Vinh)

Đoàn Thùy Trang – P.QL GTĐT

8/2010

Đề tài 5: Nghiên cứu giải pháp cơ bản và lâu dài nâng cao an toàn giao thông đường bộ thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông.

(Ông: Lê Tặng)

 

10/2010

Đề tài 6: Đề xuất các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thanh tra Sở

(Ông: Đoàn Đại Đồng)

 

9/2010

Đề tài 7: Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ mương oxy hóa trong xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Đà Nẵng

Phòng Kế hoạch đầu tư

(Bà: Đặng Thị Phương Hà)

 

10/2010

3/ Quản lý vận tải.

Đề tài 8: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe. 

Phòng QL VT–CN&NL

(Ông: Bùi Thanh Thiện)

 

10/2010

Đề tài 9: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng phương tiện xe cơ giới sau đăng kiểm.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

(Ông: Nguyễn Quảng)

 

6/2010

Đề tài 10: Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Phòng QL VT–CN&NL

(Ông : Nguyễn Thanh Sơn)

 

8/2010

Đề tài 11: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Giao thông công cộng

Phòng Kế hoạch đầu tư

(Bà : Đồng Thị Thu Trang)

 

10/2010.

Đề tài 12: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cấp, đăng ký biển số xe máy chuyên dùng.

Phòng QL VT–CN&NL

(Ông: Trần Văn Thiện)

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

8/2010

Đề tài 13: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới trong sửa chữa hư hỏng mặt đường – TP.Đà Nẵng.

Phòng GĐ &QLCL CT
(Ông : Vũ Ngọc Trung)

 

11/2010.

4/ Quản lý,  ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng cầu đường

Đề tài 14: Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế, dự toán công trình được duyệt và kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng.

Phòng GĐ &QLCL CT
(Ông: Đinh Văn Tình)

 

6/2010

Đề tài 15: Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp thiết kế phù hợp cho công trình cầu đường hợp phần C dự án HTƯT .

Phòng GĐ &QLCL CT
(Ông: Bùi Hồng Trung)

 

11/2010

 

Đề tài 16: Hoàn chỉnh quy trình vận hành, khai thác cầu Thuận Phước.

Phòng GĐ &QLCL CT
(Ông: Ngô Đinh Sơn)

 

11/2010

Đề tài 17: Xây dựng quy định về đảm bảo an toàn giao thông cho công trình đang thi công

Phòng GĐ &QLCL CT
(Ông: Hồ Nguyễn Quốc Cường)

 

10/2010

Đề tài 18: Hoàn thiện quy trình thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán cho phù hợp với các văn bản hướng dẫn mới ban hành.

Phòng GĐ &QLCL CT
(Bà: Trần Thị Thanh Thúy)

 

5/2010

11/2010.

5/ Thu thập tài liệu, điều tra dữ liệu cơ bản phục vụ cho các nhiệm vụ những năm tiếp theo

Đề tài 19: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công tại các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở GTVT.

Phòng TC-KT

(Nguyễn Thị Điền)

Hồ Thị Thúy Hồng, Vũ Thị Như Quỳnh – P.TC-KT

10/2010.

6/Phát triển nguồn nhân lực

Đề tài 20: Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về quy trình thiết lập hồ sơ công việc.

Văn phòng Sở

(Bà: Lương Thị Kiều Trang)

 

5/2010

Đề tài 21: Xây dựng phương án tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông.

(Ông: Lê Tặng)

 

7/2010.
CAC_BAI_VIET_KHAC