Trưng cầu ý kiến

Mời góp ý Dự thảo sửa đổi Quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt giữa Bộ GTVT và UBND thành phố

Friday, 13 April 2018 16:26 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện nội dung Công văn số 2563/UBND-QLĐTh ngày 11/4/2018 của UBND thành phố về việc tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi Quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt (gọi tắt là Dự thảo sửa đổi Quy chế phối hợp).


   Qua kiểm tra, nội dung Dự thảo sửa đổi Quy chế phối hợp có liên quan trực tiếp đến nhiều cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện; do đó để góp ý hoàn thiện, làm cơ sở ban hành phù hợp với thực tế, thuận lợi trong quá trình thực hiện, Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ thực tế đã triển khai trong thời gian qua và nội dung dự thảo sửa đổi Quy chế phối hợp gửi kèm theo Công văn số 3432/BGTVT-KCHT ngày 04/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải, rà soát nghiên cứu có ý kiến góp ý bằng văn bản về Sở GTVT trước ngày 17/4/2018 (file mềm văn bản đề nghị gửi về địa chỉ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), để Sở GTVT tổng hợp, báo cáo UBND thành phố có ý kiến góp ý với Bộ GTVT trước ngày 18/4/2018; Sau thời gian trên, các đơn vị không có ý kiến góp ý xem như đã thống nhất với nội dung dự thảo.


   Nội dung chi tiết dự thảo xem tại file đính kèm cuối bài viết.


   Để đảm bảo tiến độ yêu cầu theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải kính đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, phối hợp.


P. QLKCHTGT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (CV 2563-UBND GIAO SO GOP Y  QCPH DUONG BO, DUONG SAT, CV 3432.pdf)CV 2563-UBND GIAO SO GOP Y QCPH DUONG BO, DUONG SAT, CV 3432.pdf[Nội dung chi tiết]624 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip