Quy hoạch tuyến cố định

1.  Triển khai thực hiện Quyết định 1725/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2019 của Bộ GTVT về điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh
2.  Triển khai thực hiện Quyết định 667/BGTVT-VT ngày 19/4/2019 của Bộ GTVT về điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh
3.  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
4.  Triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-BGTVT và Công văn số 1399/BGTVT-VT ngày 07/02/2018 của Bộ GTVT
5.  Triển khai thực hiện Công văn số 12304/BGTVT-VT ngày 01/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải
6.  Triển khai thực hiện quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017 và Quyết định số 390/BGTVT-VT ngày 12/01/2017 của Bộ GTVT
7.  Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016
8.  Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016 điều chỉnh bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015
9.  Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Sông hanEU  

Video clip