Chất lượng công trình giao thông

1.  Hướng dẫn một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT
2.  Liên quan điều chỉnh thiết kế định hình bó vỉa vỉa hè áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Sông hanEU  

Video clip