Kết quả xử lý thông tin phản ánh trên Cổng 1022

1.  Kết quả phản hồi thông tin trên Cổng 1022 tuần 36 từ ngày 01 đến ngày 07/9/2019
2.  Kết quả phản hồi thông tin trên Cổng 1022 tuần 35 từ ngày 25 đến ngày 31/8/2019
 

Sông hanEU  

Video clip