Phản hồi báo chí

1.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 08 - 2019
2.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 04 - 2019
3.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 10 - 2019
4.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 09 - 2019
5.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 07 - 2019
6.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 06 - 2019
7.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 05 - 2019
8.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 03 - 2019
9.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 02 - 2019
10.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 01 - 2019
11.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 10 - 2018
12.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 09 - 2018
13.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 08 - 2018
14.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 07 - 2018
15.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 06 - 2018
16.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 05 - 2018
17.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 04 - 2018
18.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 03 - 2018
19.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 02 - 2018
20.  Công tác phản hồi thông tin cho báo chí tháng 01 - 2018

Sông hanEU  

Video clip