Investor construction

Chính phủ ban hành Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Wednesday, 12 April 2017 11:31 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 05/4/2017, Chính Phủ đã ký ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


   Theo đó Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản như sau:


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 8;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5 và bổ sung Khoản 8 vào Điều 10;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 13;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 15;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 Điều 17;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 21;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 25;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 26;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 và bổ sung Khoản 9, Khoản 10 vào Điều 30


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 47


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 48;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 49;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 50;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 51;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 54;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 57;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 66;


   • Bổ sung Điều 66a vào sau Điều 66;


   • Sửa đổi, bổ sung Điều 74;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 75;


   • Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 76;


   Đồng thời Nghị định cũng bãi bỏ các quy định tại Khoản 6,7 Điều 34; Khoản 3 Điều 69 và phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Bãi bỏ quy định tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2017 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.


   Nghị định 42/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.


   Nội dung chi tiết Nghị định 42/2017/NĐ-CP xem tại đây.


PHÒNG QLCL CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip