Investor construction

Quy định mới về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông

Monday, 04 July 2016 16:02 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Từ ngày 1/7, Nghị định số 64/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24-2-2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành, quy định cá nhân tham gia thẩm tra an toàn giao thông (thẩm tra viên) phải có chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ còn giá trị sử dụng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp.


   Theo đó, cá nhân đảm nhận chức danh Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông, còn phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đảm nhận chức danh Chủ nhiệm đồ án thiết kế ít nhất 3 công trình đường bộ; Có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành công trình đường bộ, có thời gian làm việc về thiết kế công trình đường bộ ít nhất 7 năm; Có trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành giao thông đường bộ về công trình đường bộ, vận tải đường bộ và có thời gian ít nhất 10 năm tham gia hoạt động trong các lĩnh vực: Quản lý giao thông, vận tải đường bộ, xây dựng đường bộ, bảo trì đường bộ; trong đó, đã tham gia xử lý an toàn giao thông từ 3 công trình đường bộ trở lên.


   Nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra an toàn giao thông đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và nhóm B, phải có ít nhất 10 thẩm tra viên; trong đó, tối thiểu có 4 kỹ sư công trình đường bộ, 1 kỹ sư vận tải đường bộ và tối thiểu có 1 người đủ điều kiện làm Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông. Nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra an toàn giao thông đối với dự án nhóm C và công trình đường bộ đang khai thác, phải có ít nhất 5 thẩm tra viên; trong đó, tối thiểu có 1 kỹ sư công trình đường bộ, 1 kỹ sư vận tải đường bộ và tối thiểu có 1 người đủ điều kiện làm Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông.


   Chi tiết xem tại đây.


Theo mt.gov.vn


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip