Investor construction

Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Wednesday, 16 March 2016 15:08 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BXD “V/v Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng”, theo đó:


   1. Mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng, cụ thể như sau:


   a) Mức 2.350.000 ÷ 2.530.000 đồng/tháng, áp dụng công trình xây dựng trên địa bàn thuộc vùng I.


   b) Mức 2.150.000 ÷ 2.320.000 đồng/tháng, áp dụng công trình xây dựng trên địa bàn thuộc vùng II.


   c) Mức 2.000.000 ÷ 2.154.000 đồng/tháng, áp dụng công trình xây dựng trên địa bàn thuộc vùng III.


   d) Mức 1.900.000 ÷ 2.050.000 đồng/tháng, áp dụng công trình xây dựng trên địa bàn thuộc vùng IV.


   2. Giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Thông tư chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan điều tra, khảo sát, xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.


   3. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 và thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng.


Lê Thị Hương


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip