Traffic Inspector

Phổ biến Luật khiếu nại và Luật tố cáo

Thursday, 30 August 2012 14:21 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 11/11/2011, Quốc hội có Luật số 02/2011/QH13 ban hành Luật Khiếu nại và Luật số 03/2011/QH13 ban hành Luật Tố cáo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.


   Ngày 29/8/2012 Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng tổ chức triển khai Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo  trong toàn Ngành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời triển khai những nội dung nhằm đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Ngành GTVT Đà Nẵng được kịp thời, đúng pháp luật ngay từ đơn vị cơ sở.


   Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Trung Phó Giám đốc Sở, toàn thể CBCC cơ quan sở, Thanh tra Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Hội nghị đã mời Đồng chí Nguyễn Đức Cam - Thanh tra viên cao cấp, Phó Chánh Thanh tra thành phố truyền đạt nội dung của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo.


   Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Lê Văn Trung - Phó giám đốc Sở yêu cầu triển khai thực hiện một số công việc như sau:


   1. Đối với công chức và người lao động đang công tác tại cơ quan Sở và Thanh tra Sở:

    Trên cơ sở nội dung của 02 Luật đã được phổ biến, phải gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động để mọi người cùng biết và thực hiện.


  
2. Đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở:


   - Tiếp tục triển khai phổ biển, quán triệt Luật khiếu nại và Luật Tố cáo năm 2011 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.


   - Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật khiếu nại và Luật Tố cáo năm 2011.


  
3. Giao Thanh tra Sở:


   - Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy trình xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ngành GTVT Đà Nẵng cho phù hợp với Luật khiếu nại và Luật Tố cáo.


   - Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện Luật khiếu nại và Luật Tố cáo.


  - Thực hiện và tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quyền kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.


  - Tổng hợp tình hình và kết quả triển khai, tham mưu Giám đốc Sở báo cáo UBND thành phố theo quy định.


Nguyễn Trung Nghĩa


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip