Traffic Inspector

Xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2012

Thursday, 02 February 2012 14:46 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2011, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký công văn số 2500/SGTVT-TTRs gửi các Phòng, Ban, Đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2012 của Ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng như sau:
   1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở đề xuất: đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, nội dung, hình thức, đối tượng và dự trù kinh phí tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong năm 2012 trên các lĩnh vực do phòng, đơn vị tham mưu quản lý hoặc trực tiếp thực hiện. Bản đề xuất gửi về Thanh tra Sở và Phòng Tài chính - Kế toán trước ngày 20/01/2012.
   2. Phòng Tài chính - Kế toán tổng hợp dự trù kinh phí tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2012 của Ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng, trình Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt trước ngày 15/02/2012.
   3. Thanh tra Sở tổng hợp, dự thảo kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2012 của Ngành Giao thông vận tải Đà Nẵng, trình Giám đốc Sở ban hành trước ngày 20/02/2012.
Giám đốc Sở Giao thông vận tải yêu cầu Thanh tra Sở, các phòng và đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung nêu trên.
                                                                                         Nguyễn Trung Nghĩa


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip