Traffic Inspector

Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

Wednesday, 14 December 2011 07:30 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

KẾ HOẠCH

Thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 993/QĐ-SGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2011

của Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích:

- Giúp Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng có cơ sở đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở đó, phát huy những mặt tích cực, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những mặt hạn chế, tiêu cực; phát hiện những bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách (nếu có) để có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông vận tải.

- Thông qua việc tiến hành thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, của tổ chức và công dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

- Giúp cho các đơn vị được thanh tra, kiểm tra có điều kiện rà soát lại tình hình chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị mình. Rút ra những bài học kinh nghiệm, vận dụng vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhu cầu của công dân và tổ chức. 

2. Yêu cầu:

- Đoàn thanh tra, kiểm tra và các đối tượng được thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra phải phản ảnh đầy đủ và chính xác tình hình thực hiện các qui định của pháp luật và tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị; kiến nghị các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của các đơn vị được thanh tra, kiểm tra; đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm (nếu có).

- Kết luận thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA THANH TRA, KIỂM TRA: 

1. Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch: 

SốTT

ĐỐI TƯỢNG

NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ THAM GIA THANH TRA, KIỂM TRA

 

1

Các cơ sở đào tạo lái xe ôtô, môtô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận của Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng qua kiểm tra công tác đào tạo lái xe năm 2011.

Mỗi đơn vị 01 ngày, trong các tháng 02 và 3/2012

Thanh tra Sở (chủ trì);

Phòng Quản lý Đào tạo và Sát hạch.

2

Các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng taxi.

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận của Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng qua kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng taxi năm 2011.

Mỗi đơn vị 01 ngày, trong  tháng 3/2012

Thanh tra Sở (chủ trì);

Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện.

3

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng.

- Thanh tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2011.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thanh tra việc chấp hành các qui trình, qui phạm chuyên môn - kỹ thuật, các qui định về kiểm định ATKT&BVMT.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, quản lý và sử dụng tài sản công.

05 ngày, trong tháng 4/2012

Thanh tra Sở (chủ trì);

Văn phòng Sở;

Phòng Tài chính - Kế toán;

Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện.

4

Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng.

- Thanh tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2011.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thanh tra việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông.

- Thanh tra công tác quản lý cầu, đường bộ, đường thuỷ nội địa; công tác cấp giấy phép thi công và giám sát công tác hoàn trả mặt bằng.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, quản lý và sử dụng tài sản công.

05 ngày, trong tháng 5/2012

Thanh tra Sở (chủ trì);

Văn phòng Sở;

Phòng Tài chính - Kế toán;

Phòng Quản lý Giao thông Đô thị.

5

Các công trình do Sở GTVT Đà Nẵng làm chủ đầu tư (Công trình cụ thể sẽ có thông báo sau).

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Mỗi công trình 10 ngày, trong các tháng 6, 7 & 8/2012

Thanh tra Sở (chủ trì);

Phòng Kế hoạch - Đầu tư;

Phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình.

  6

Phòng Quản lý đào tạo và sát hạch.

Thanh tra việc chấp hành các quy định trong công tác tham mưu cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

05 ngày, trong  tháng 9/2012

Thanh tra Sở (chủ trì);

Văn phòng Sở;

Thường trực Ban ATGT.

 

7

Các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định, hợp đồng, du lịch; vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ (Đơn vị cụ thể sẽ thông báo sau).

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô (thực hiện hậu kiểm công tác cấp Giấy phép kinh doanh vận tải).

Mỗi đơn vị 01 ngày trong  tháng 10/2012

Thanh tra Sở (chủ trì);

Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện.

8

Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về bến xe và các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

05 ngày, trong  tháng 11/2012

Thanh tra Sở (chủ trì);

Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện;

Phòng TC-KT.

 2. Thanh tra, kiểm tra đột xuất:

Ngoài việc tiến hành thanh tra kiểm tra theo chương trình, kế hoạch nêu trên, khi cần thiết Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND thành phố và Thanh tra thành phố Đà Nẵng, Bộ GTVT và Thanh tra Bộ GTVT; phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoặc khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.

Tập trung thanh tra, kiểm tra đột xuất các nội dung:

- Việc quản lý chất lượng công trình tại hiện trường thi công; năng lực thực tế của các nhà thầu thí nghiệm; việc chấp hành các quy định về đảm bảo giao thông và an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác.

- Việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Công tác đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.  

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THANH TRA, KIỂM TRA: 

- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra.

- Các Đoàn thanh tra, kiểm tra xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình người ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra phê duyệt trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra; thông báo cho đơn vị được thanh tra, kiểm tra chuẩn bị báo cáo và hồ sơ, tài liệu trước 07 ngày (trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất).

- Các Đoàn thanh tra, kiểm tra tiến hành thanh tra, kiểm tra  theo kế hoạch đã được phê duyệt; báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và tham mưu người ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra ban hành Kết luận thanh tra, kiểm tra theo đúng các quy định của pháp luật. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Chánh Thanh tra Sở phối hợp với Trưởng các phòng chuyên môn xây dựng nội dung thanh tra, kiểm tra và bố trí cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra; tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch.

- Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở quyết định việc tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất theo thẩm quyền, theo các quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra.

- Các phòng chuyên môn được phân công tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra cử cán bộ tham gia Đoàn theo yêu cầu của đơn vị chủ trì. Bố trí thời gian hợp lý để cán bộ được phân công tham gia Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các đơn vị là đối tượng thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, hồ sơ tài liệu và phân công cán bộ có trách nhiệm làm việc và giải trình các vấn đề theo yêu cầu của các Đoàn thanh tra, kiểm tra.

 Trên đây là Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng yêu cầu Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

                                                                                       

Sông hanEU  

Video clip