Đưa Nghi quyết của Đảng vào cuộc sống

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 12 November 2019 17:39
There are no translations available.

   Ngày 07/10/2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng.


   Quyết định sô 42/2019/QĐ-UBND (đính kèm cuối bài viết) có hiệu lực thi hành từ ngày 17/10/2019.


P. TCKT

 

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 07 November 2018 15:27
There are no translations available.


I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp...
Read more...
 

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

PDF  | Print |  E-mail
Wednesday, 07 November 2018 15:21
There are no translations available.


I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Nước ta đã trải qua 4 lần cải cách chính sách tiền lương vào các năm 1960, năm 1985, năm 1993 và năm 2003. Kết luận Hội nghị Trung ương 8 khoá IX về Đề án cải...
Read more...
 

Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vị quản lý của thành phố Đà Nẵng

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 28 September 2018 08:23
There are no translations available.


   Ngày 14/9/2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vị quản lý của thành phố Đà Nẵng,


   Theo đó phân cấp thẩm quyền như sau:


   1. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản: Chủ tịch UBND thành phố ban hành tiêu chuẩn, định mức (chủng loại, số...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip